2015:21 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Fylleåns kalkningsprojekt 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084; LSTY-N-M-15/21.SE
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB utfört ackrediterade elfiskeundersökningar vid åtta lokaler belägna i Fylleåns huvudfåra samt i åns tillflöden (Figur 1 och Figur 2). Provfiskena utfördes inom ramen för Fylleåns kalkningsprojekt och det huvudsakliga syftet och målsättningen med undersökningarna var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter och att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning. Eventuell förekomst av lax och öring var av särskilt intresse att undersöka då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna skall även fungera som referens till eventuella framtida provfisken.

Kontakt