Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:20 Kiselalger i Hallands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084; LSTY-N-M-15/20.SE
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra kiselalgsanalyser på 17 vattendragslokaler år 2015. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning och regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt