2015:20 Kiselalger i Hallands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084; LSTY-N-M-15/20.SE

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län att utföra kiselalgsanalyser på 17 vattendragslokaler år 2015. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning och regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt