2015:19 Bottenfauna i Hallands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084; LSTY-N-M-15/19.SE

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 176

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under våren 2015 genomfört bottenfaunaundersökningar på 47 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk- och annan påverkan. Bottenfaunan har även statusklassats enligt Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt