2015:18 Nätprovfiske i Halland 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084; LSTY-N-M-15/18.SE

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Halland hör till de län i Sverige som har drabbats hårdast av försurning. Det finns flera skäl till detta. Länet är naturligt nederbördsrikt och en stor del av vädersystemen för med sig försurande föroreningar från Syd- och Västeuropa. Utöver detta utgörs länets berggrund i mycket hög grad av svårvittrad kalkfattig mineral. Detta medför att markens naturliga buffringsförmåga är låg. För att motverka försurningens effekter i sjöar och vattendrag genomförs årligen omfattande kalkinsatser i länet. Effekterna av dessa insatser kontrolleras både via vattenkemisk- och biologisk provtagning. På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2015 undersökt fiskfaunan i tolv av de kalkade sjöarna.

Kontakt