2015:11 Regionala miljömål för Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Sedan 2012 finns en ny målstruktur för miljömålen. Delmålen har utgått och är ersatta av preciseringar och etappmål. Preciseringarna ändras inte, däremot tillkommer successivt nya etappmål i takt med att de antas nationellt. Etappmålen är steg på vägen mot miljökvalitets-målen och generationsmålet.
I denna uppdaterade sammanställning av Hallands miljömål finns de tjugofyra hittills antagna etappmålen sammanställda.

Etappmålen fastställs områdesvis för något eller några miljömål i taget och ingår i strategier med tillhörande styrmedel och åtgärder. Hittills har regeringen beslutat om etappmål inom områdena Begränsad klimatpåverkan, Avfall, Biologisk mångfald, Farliga ämnen och Luftföroreningar.

Uppföljning av etappmålen sker nationellt och redovisas på www.miljomal.se Länk till annan webbplats..

Förutom det övergripande ansvaret att följa upp och informera om de regionala miljömålen har Länsstyrelserna också i uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram. Vi avser därför fortsätta lägga fokus på arbetet med det regionala åtgärdsprogram som finns framtaget, både vad gäller att utveckla nya åtgärder och att följa upp de befintliga.

Detta dokument uppdateras regelbundet. Vi rekommenderar även Miljömålsportalen, www.miljomal.se Länk till annan webbplats. där den senaste informationen och nyheter på miljömålsområdet hittas.            

Kontakt