Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:08 Bottenfaunaundersökningar i Kungsbackafjorden 1969-2009- med en återblick till 1930-talet

Om publikationen

Löpnummer:
2015:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
117
Publikationstyp:
Rapport

Kungsbackafjorden är ett av västkustens bäst undersökta havsområden när det gäller bottenfauna på mjukbottnar. Detta tack vare Ingemar Olsson som redan 1969 tog initiativ till kontinuerliga provtagningar över tid med bottenhuggare på mjukbottnar. Sedan 1993 ingår två av stationerna i Hallands kustvattenkontroll och från och med 2005, när Kungsbackafjorden blev ett marint naturreservat, ingår övriga stationer i länsstyrelsens uppföljning av reservatet.

I denna rapport presenteras resultat från bottenfaunaundersökningarna i Kungsbackafjorden under perioden 1969-2009. Åtskilliga resultat indikerar att den organiska belastningen har minskat i fjorden. Endast bottnar på mellandjup, där bottnen träffas av språngskiktet mellan Kattegatts yt- och bottenvatten, är undantagna från denna minskning.

Den omväxlande miljön i fjorden skapar förutsättningar för en art- och individrik bottenfauna som växlar starkt i karaktär med djupet och bottentypen. De grundaste bottnarna karaktäriseras av en individrik brackvattenfauna och djupare vidtar en fauna som är typisk för stora delar av Västkusten och huvudsakligen domineras av filtrerande musslor. Bottnarna kring salthaltssprångskiktet domineras typiskt av ”fjordsamhället”, som är ett särskilt viktigt födosöksområde för bottenlevande fiskar. De djupaste bottnarna, väl under salthalts-språngskiktet, domineras typiskt av ormstjärnor. Kungsbackafjorden har dessutom genomgående kvaliteter genom sin stora biologiska variation och som uppväxt- och födosöksområde för fiskar och fåglar.

Ansträngningar som utförts för att minska den organiska belastningen under senare år har troligen varit mycket positiva. Den lokala belastningen har en tämligen direkt effekt på individtätheten av opportunistiska arter. Nämnda ansträngningar är naturligtvis också positiva för fjordens yttre delar som dock står under ett mera betydande inflytande från omgivande hav. Förutom den organiska belastningen är temperaturökning och minskning av rovfiskar i Kattegatt viktiga faktorer som direkt eller indirekt kan påverka fjordens ekosystem.

Kontakt