2015:06 Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2015:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
110-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Hallands län har omarbetat och uppdaterat informationsskriften "Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken". Reviderad 2016-04-11. Skriften är framtagen för att ge en sammanfattning och överblick över den prövningsprocess som krävs på vägen mot ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För fullständig information hänvisas till aktuell lagstiftning.

Informationen riktar sig till verksamhetsutövare och andra berörda, som ett hjälpmedel och för att lyfta fram de krav som ställs i ett prövningsförfarande. I skriften beskrivs tre steg som tillsammans utgör prövningsprocessen; samråd, ansökan och miljökonsekvensbeskrivning samt prövning av ärendet hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Kontakt