2011:22 Vindkraft i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 153

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Halland har under 2010, med stöd av bidrag från Boverket, genomfört ett projekt som syftar till att beskriva och värdera det halländska landskapet ur olika aspekter. Ett viktigt mål har varit att klargöra och förstärka kunskapen kring vissa bedömningsgrunder inom länsstyrelsens olika sakområden med avseende på lokaliseringar av vindkraftsetableringar.

Genom att publicera materialet offentligt kan det komma till användning även vid kommunernas planering för vindkraft liksom för exploatörers överväganden i samband med planering för nya etableringar.

Kontakt