2011:21 Stormskador på skog

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

 • Stormfällningarna i naturreservaten i södra Götaland under 2005 och 2007 har lett till en omfattande diskussion om sambandet mellan stormskador i naturreservat och skador av granbarkborre på angränsande produktionsskogar.
  • I Länsstyrelsens övervakningsprogram har huvuddelen av de kvarlämnade stormfällningarna i naturreservaten i Hallands län följts under åren 2005-2010. Syftet har varit att förhindra omfattande skador på omkringstående produktionsskogar och att samla kunskap inför framtida liknande händelser.
  • Angrepp av granbarkborre på stående levande granar i naturreservaten (som en följd av kvarlämnade koloniserade vindfällen) uppvisar en stor variation. Nivåerna har ändå varit generellt lägre än de som uppvisats i tidigare studier och i andra områden, till exempel i Kronobergs län efter stormarna Gudrun och Per.
  • Övervakningen visar att angrepp av granbarkborre på stående skog kan kopplas till koloniserade vindfällen i närheten, men det har inte gått att påvisa att en viss volym koloniserade vindfällen ger upphov till en viss volym skadad skog.
  • Aktiva åtgärder i naturreservaten för att begränsa skador på stående skog måste noga avvägas mot syftet med det formella skyddet och kostnad för genomförande, både ur ett ekonomiskt perspektiv och i förhållande till biologisk mångfald.
  • Länsstyrelsen har barkat angripna träd i naturreservaten som en metod att bekämpa granbarkborren. Uppföljningen visar att det är svårt att utvärdera effekter på reservats- eller landskapsnivå.
  • Under åren 2005-2010 har Länsstyrelsen i Halland betalat ut ersättning i 6 fall (i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer) för totalt 222 skogskubikmeter granbarkborreangripen gran på marker angränsande till naturreservat.

Kontakt