Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2011:2 Landskapsstrategi för eklandskapet norr om Lygnern

Om publikationen

Löpnummer:
2011:2
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Eklandskapet norr om Lygnern är värdefullt och viktigt att bevara ur flera aspekter. De öppna markerna med gamla grova ekar hyser stora naturvärden och skönhetsvärden, men området är också betydelsefullt för friluftsliv och kulturmiljö. Här finns ett antal rödlistade arter och en av länets få kvarvarande populationer av ekoxe. Flera betesmarker inom området uppvisar en kärlväxtflora som tyder på en lång kontinuitet av hävd.

Syftet med denna landskapsstrategi är att identifiera värdekärnor för biologisk mångfald och studera spridningsmöjligheterna för organismerna i landskapet, där fokus ligger på miljöer med äldre ekar. Beskrivning av hur naturvärdena kan tas tillvara och utvecklas ingår i utredningen, liksom behovet av skötsel och restaureringsåtgärder. Målet är att analysen ska fungera som underlag vid arbeten med områdesskydd, skötselåtgärder inom Natura 2000 och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) och rådgivning inom Landsbygdsprogrammet med bland annat Utvald miljö.

Kontakt