2010:3 Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2009. Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter vid 47 vattendragslokaler, samt naturvärdesbedömning vid ytterligare 20 lokaler.

Årets undersökning har omfattat totalt 47 lokaler inom kalkningsuppföljningen. Proverna har tagits i hela länet, från Stensån i söder till Rolfsån i norr. I år var provtagningen utökad framförallt inom Ätrans och Viskans vattensystem. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna men ingen lokal i år var helt okalkad. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde. Under 2009 utökades undersökningen med ytterligare 20 lokaler som främst utvärderats med avseende på naturvärde och biologisk mångfald.

Kontakt