2009:26 Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Smedjeån från Ränneslöv till Store Sjö samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken

Om publikationen

Löpnummer: 2009:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas en fysisk kartering (biotopkartering) samt naturvärdesbedömningar av delar Smedjeån samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken.

Underlaget är framtaget som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag, och då särskilt delmålet om att ge värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till vatten ett långsiktigt skydd. Studien har finansierats med Naturvårdsverkets särskilda anslag för att förstärka det limniska områdesskyddet.

Författare: Viveka Strand

Kontakt