2009:19 Inventering av havs- och flodnejonöga i Halland 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 170

Publikationstyp: Rapport

I denna inventering kartlades nejonögornas utbredning och status i länet samtidigt som man identifierade problem och begränsande faktorer för bestånden. Vandringshinder i form av dammar och kanaliseringar bedömdes utgöra de största begränsande faktorerna. Befintliga fiskvägar var till stor del dåligt anpassade för nejonögonens begränsade vandringsförmåga.

Kontakt