2007:6 Flodpärlmussla i Hallands län 2005 en fördjupad undersökning

Om publikationen

Löpnummer: 2007:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogram för bevarandet av flodpärlmussla.
Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i
samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge fördjupad kunskap om arternas status i Halland och utgöra ett viktigt underlag vid bevarandearbetet.

Åtgärdsförslag som förekommer i rapporten framställs utifrån flodpärlmusselbeståndens bästa.

Kontakt