2007:16 Flodpärlmussla i Hallands län 2004 en översiktlig inventering

Om publikationen

Löpnummer: 2007:16

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogram för bevarandet av flodpärlmussla.

Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge utökad kunskap om arternas status i Halland och utgöra ett viktigt underlag vid bevarandearbetet.

Åtgärdsförslag som förekommer i rapporten framställs utifrån flodpärlmusslans bästa.

Kontakt