Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2006:21 En inventering med åtgärdsförslag för linsräka

Om publikationen

Löpnummer:
2006:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport baseras på de inventeringar av linsräka som genomförts av Krister Hall 2006. Syftet har varit att dokumentera förekomst och lämpliga miljöer för linsräka samt att föreslå åtgärder som kan gynna arten.

Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet med framtagande av åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge fördjupad kunskap om arternas status i Halland och utgöra ett viktigt underlag vid bevarandearbetet.

Under huvudsakligen augusti månad 2006 har linsräka, Limnadia lenticularis inventerats i Halland. Inventeringen har varit av stickprovskaraktär och resultatet ger ej en heltäckande bild av den halländska populationen. Syftet med inventeringen har i första hand varit att påvisa förekomst av linsräka i länet, i andra hand i vilka delar av länet den förekommer och i tredje hand att samla data för framtida åtgärder och övervakning av arten.

Totalt har 16 områden genomsökts i Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Kungsbacka kommun. Inom fem av de genomsökta områdena har förekomst av linsräka konstaterats. Vid inventeringar utförda parallellt med denna under 2006 har återfynd gjorts på Hallands väderö, Skåne län och Ingarö, Stockholms län men en begränsad inventering i Västra Götalands län påvisade inga förekomster. Inga nya förekomster har hittats i andra län än Halland, trots ansträngningar.

Linsräkan är upptagen på den nationella rödlistan som starkt hotad (EN) (Gärdenfors, 2005). För linsräkan och två andra bladfotingar, spetsköldbladfoting, Lepidurus apus och Hästskoräka, Triops cancriformis är ett gemensamt nationellt åtgärdsprogram framtaget.

Kontakt