Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2004:01 - Uppföljning av biologisk mångfald i Biskopstorp: Inventeringar av nyckelbiotoper, provytor och rödlistade arter

Om publikationen

Löpnummer:
2004:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
  1. Biskopstorp är Hallands i särklass mest värdefulla skogsområde vad avser mängden av rödlistade och regionalt intressanta arter knutna till de artrika bok och ekskogarna. En reservatsbildning för cirka 865 hektar av området är under utförande. Skötselåtgärder i syfte att avveckla granplanteringarna och restaurera och binda samman ädellövskogarna har redan påbörjats. För att undersöka utvecklingen och ge möjlighet till framtida utvärderingar om insatserna leder till gagn för den biologiska mångfalden, och då särskilt de ädellövskogsanknutna rödlistade arterna, påbörjades ett uppföljningsprojekt år 2000. Uppföljningen har skett på främst fyra sätt;

1) Provyteinventering där 115 utslumpade provytor inventerades inom Biskopstorp åren 2000-2003. Inom provytorna inventerades samtliga epifytiska, inklusive vedlevande, arter av lavar och mossor.
2) Kompletterande nyckelbiotopsinventering som utfördes under 2000-2003. Den resulterade i en betydande ökning av såväl antalet som arealen av nyckelbiotoper.
3) Miljöövervakning av sju av de mest värdefulla nyckelbiotoperna i Biskopstorp. Inom varje område studeras samtliga trädstrukturer och rödlistade arter samt signalarter, så att de totala populationerna av arterna blir kända. Meningen är att följa utvecklingen ungefär vart tionde år.
4) En sammanställning över förekomsten av rödlistade och regionalt intressanta arter inom området. För närvarande är totalt 130 rödlistade och 87 regionalt intressanta arter kända inom Biskopstorp. Arter av vedlevande skalbaggar och epifytiska lavar är de klart mest förekommande av organismgrupperna. Skyddet och restaureringen av ett så pass stort skogsområde som Biskopstorp kommer för bland annat de många rödlistade arterna med all sannolikhet att bli mycket positivt. Många kommer att öka i nummer är och förhoppningsvis förekomma i livskraftiga bestånd. Biskopstorp kommer då fungera som ett källområde för många arter, vilka kan sprida och etablera sig i närliggande lämpliga lövskogsområden, som i sin tur ökar i naturvärde.

Kontakt