2001:07 Ornitologisk värdering strandängar i norra Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2001:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Fågelsamhällena på de flacka strandängarna har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Det gäller både artsammansättning och numerär och om detta har rapporterats från såväl Öland, Skåne som Västkusten. Denna sammanställning bygger inte på någon heltäckande inventering utan istället på upplysningar från ornitologer som ofta besöker de aktuella områdena tillsammans med mer systematiska inventeringar på lokaler med stor areal eller områden där vadarbestånden är täta.


De 23 viktigaste strandängsområdena i norra Halland värderades efter följande kriterier: Förekomst av rödlistade arter, om området tidigare har hyst häckande rödlistade arter, antalet häckande vadararter, andel av total av vadare på de studerade lokalerna och tätheten av häckande vadare. Den sammanlagda arealen vadarhäckningsmark på de nordhalländska strandängarna är 1050 ha och antalet skattade vadarpar år 1996 var 988 par.

Kontakt