Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publikationer

Äldre publikationer

Letar du efter en äldre publikation och hittar den inte? Kontakta oss på e-post halland@lansstyrelsen.se så hjälper vi dig. Beskriv så utförligt som möjligt vilken publikation du söker. I listan nedan kan du se vilka publikationer som finns.

Publikationer från meddelandeserien från 1999 - 2013


Publikationer i meddelandeserien från 2013

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2013:1

Miljöövervakning i Halland

2013:2

Förstudie om sociala risker i Hallands län

2013:3

Skog, träd och buskar i Äskhult

Historisk hävd och framtida skötsel

2013:4

VaKul – Vattenanknutet kulturarv i Halland

2013:5

Bottenfauna i Hallands län 2012

2013:6

Nätprovfiske i Hallands län 2012

2013:7

Kiselalger i Hallands län 2012

2013:8

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2012

2013:9

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2012

2013:10

Tvåvingar i naturskyddade skogs- och trädmiljöer i Hallands län 2012

2013:11

Stora rovdjur i Hallands län

- En sammanställning fram till 2013

2013:12

SMHI Årsrapport

2013:13

Länsantikvariens årsredogörelse 2012

2013:14

Bostadsmarknadsanalysen 2013

2013:15

Är skolan fri från tobaksrök? – En kartläggning av Hallands gymnasieskolor

2013:15

Är skolan fri från tobaksrök? – En kartläggning av Hallands gymnasieskolor

2013:16

Öhrnska huset, Byggnadsminnesutredning

2013:17

Grimeton 10:11, Byggnadsminnesutredning

2013:18

Biotopkartering av Fylleån - och biflödena Assarpsbäcken, Assman, Hällabäcken, Kölsbäcken, Lillån, Skifteboån, Timmersbäcken, Ulvsnäsabäcken, Vekaån, Årnarpsbäcken, Öradabäcken, och bäckar vid Sutarebo, Sundsholm, Skällåsasjön och Fåglasjön.

2013:19

Värmebölja i Hallands län

2013:20

Kvinnor och män i Halland 2013

2013:21

Regional förvaltningsplan för vildsvin

2013:22

Medeltida konstarv i Halland kyrkor

2013:23

Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2013

2013:24

Kiselalger i Hallands län 2013

2013:25

Vattenkvalitet i Hallands sjöar. Resultat från omdrevsprogrammet 2007-2012

2013:26

Nätprovfiske i Hallands län 2013

2013:27

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2013

2013:28

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2013

2013:29

Bottenfauna i Hallands län 2013

Publikationer i meddelandeserien från 2012

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2012:1

Hallands miljömål
- Uppföljning 2012

2012:2

Tvåvingar i naturskyddade bokskogar i Hallands län 2011

2012:3

Regional övervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län. - Utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning.

2012:4

Planeringsunderlag 2012

2012:5

Markägare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat

2012:6

Årsrapport 2011 Hydrografi & växtplankton

2012:7

Inriktningsmål för Hallands län

2012:8

Bekämpningsmedel i halländska yt- och grundvatten

2012:9

Värna Vårda Visa i Hallands län 2012-2016
Ett regionalt program för att bättre förvalta och använda länets naturskyddade områden

2012:10

Miljöövervakningsvägledning för grundvatten

2012:11

Bostadsmarknaden 2012

2012:12

Länsantikvariens årsberättelse 2011

2012:13

Regionala miljömål för Hallands län

2012:14

Skötsel gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker. Uppföljning 2011 av ÅGP-åtgärder i Halland

2012:15

Avloppsvattenrening på landsbygden Hallands län

Underlag till strategi för bättre rening av enskilda avlopp

2012:16

Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2012

2012:17

Populationsstärkande åtgärder för murgrönsmöja, Ranunculus hederaceus, i Halland inom åtgärdsprogram för hotade arter - ÅGP 2006-2012

2012:18

Inventering av dagfjärilar i Vapnö grustag 2012

2012:19

Åtgärdsuppföljning 2012

2012:20

Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande

2012:21

Energiläget i Halland 2010


Rapporter i meddelandeserien från 2011

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2011:1

Hur mår Halland? 2011

2011:2

Landskapsstrategi för eklandskapet norr om Lygnern

2011:3

Inventering av makrofyter i några halländska sjöar (Stora Färgen, Ottersjön, Byasjön, Älvasjön, Humsjön, Hjärtaredssjön, Stegasjön)

2011:4

Introduktion till klimatanpassning i Halland

2011:5

Åldersbestämning av gamla träd i Rönnö naturreservat

2011:6

Inventeringar av skalbaggar samt bedömning av biotopstatus - inom åtgärdsprogrammet för 6 hotade bokskogsarter

2011:7

Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och lösningar Exempel från Smedjeåns avrinningsområde

2011:8

Inventering av stormusslor i Stensån 2007

2011:9

Flodpärlmussla i Hallands län – en kompletterande inventering

2011:10

Utsättning och flyttning av flodpärlmussla i fyra halländska vattendrag

2011:11

Slutrapport för Ansvarsfull alkoholservering i Halland 2010.

2011:12

Inventering av storskarv i Halland sommaren 2010

2011:13

Årsrapport 2010, Hydrografi & Växtplankton, Med utvärdering av perioden 1993-2010, Hallands kustkontrollprogram

2011:14

Doktorn 5 - Svend och Hannes hus i Laholm", dokumentation inför byggnadsminnesförklaring

2011:15

Etablering av musselodling i Hallands län

2011:16

Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2010

2011:17

Hus och människor, Länsantikvariens årsredogörelse 2010

2011:18

Bostadsmarknaden 2011

2011:19

Riskanalys av transport av farligt gods i Hallands län.

2011:20

Risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2011

2011:21

Stormskador på skog i Hallands naturreservat och konsekvenser för skötsel

2011:22

Vindkraft i Hallands län

2011:23

Bottenfauna i Hallands län 2011

2011:24

Nätprovfiske i Halland 2011

2011:25

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2011

2011:26

Kiselalger i Hallands län


Rapporter i meddelandeserien från 2010

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2010:1

Hur mår Halland? 2010

2010:2

Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2003-2009

2010:3

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2009

2010:4

Vattenkemisk effektuppföljning i kalkade sjöar och vattendrag i Hallands län 2004-2008

2010:5

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2009

2010:6

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2009

2010:7

Förutsättningar för strandpadda på öarna Södra och Norra Horten i Hallands län

2010:8

Årsrapport 2009, Hydrografi & Växtplankton Hallands kustkontrollprogram

2010:9

Användarmanual för Artportalen.se

2010:10

Regional klimat- och energistrategi

2010:11

Statistik om kvinnor och män i Hallands län

2010:12

Länsantikvariens årsredogörelse 2009. Gemensamt arv, Gemensamt ansvar

2010:13

Hallands läns byggnadsvårdskatalog

2010:14

Bostadsmarknaden 2010

2010:15

Bibaggar (Apalus bimaculatus) i halländska grustäkter

2010:16

Åtgärdsplan för biologisk mångfald i Vapnö grustäkt

2010:17

Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län

2010:18

Platser för fritid, fostran och fest

Skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland

2010:19

Regional risk- och sårbarhets-analys Hallands län 2010

2010:20

Energiläget i Halland

2010:21

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2010

2010:22

Nätprovfisken i Hallands län 2010. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar.

2010:23

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2010

2010:24

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2010

2010:25

Regional åtgärdsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Hallands län 2011-2015

2010:26

Länsstyrelsens artdatabas: överföring av data till Artportalen 2010

2010:27

Skyddsvärda träd i Hallands län - sammanställning av tre inventeringar utförda under åren 2000-2009


Rapporter i meddelandeserien från 2009

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2009:1

Hur mår Halland? 2009

2009:2

Uppföljning av handlingsprogram för miljömål

2009:3

Barnkonventionen i den fysiska planeringen

2009:4

Checklista för jämställd planering i Halland

2009:5

Hägareds gård. Byggnadsminnesutredning

2009:6

Varbergs teater. Byggnadsminnesutredning

2009:7

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2008

2009:8

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2008

2009:9

Årsrapport 2008, Hydrografi & Växtplankton Hallands kustkontrollprogram

2009:10

Inventering och uppföljning av arter samt bedömning av biotopstatus inom arbetet med åtgärdsprogram för sex hotade bokskogsarter

2009:11

Länsantikvariens årsredogörelse 2008: Bilden av Halland

2009:12

Regional analys av bostadsmarknaden 2009

2009:13

Bollaltebygget – Gamlegården i Bolte böge. Kulturhistorisk utredning inför kulturreservatsbildning

2009:14

Biotopkartering av Högvadsån i Ätrans vattensystem 2008

- samt dess biflöden Stockån, Lillån, Hjärtaredsån och Slärydsbäcken

2009:15

Uppföljning av naturskyddade gräsmarker
Halland 2008

2009:16

Vippentorpet -Byggnadsminnesutredning

2009:17

Stora biografen, Storan - Byggnadsminnesutredning

2009:18

Automobilens snakerun - Byggnadsminnesutredning

2009:19

Inventering av havs- och flodnejonöga i Halland 2008

2009:20

Lindhults säteri - Byggnadsminnesutredning

2009:21

Bertils hem vid havet – Byggnadsminnesutredning av Prins Bertils villa, Tylösand

2009:22

Regional miljöövervakning i Hallands län 2009-2014

2009:23

Samordnad vårdplanering. Verksamhetstillsyn genomförd av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg, länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län samt Arbetsmiljöverket i Göteborg

2009:24

Kommunernas tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 2008

2009:25

Rapport berusnings- och ungdomsstudier i södra Halland 2009

2009:26

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Smedjeån från Ränneslöv till Storesjö samt biflödena Möllebäcken, Vannåsabäcken, Feresbäcken och Grötsjöbäcken

2009:27

Nätprovfisken i Hallands län 2009. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar.

2009:28

Biogasmöjligheter i Halland


Rapporter i meddelandeserien från 2008

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2008:1

Hur mår Halland? 2008

2008:2

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2007

2008:3

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2007

2008:4

Trädvård på kyrkogårdar

2008:5

Årsrapport 2007, Hydrografi & Växtplankton Med utvärdering av perioden 1993 – 2007 Hallands kustkontrollprogram

2008:6

Uppföljning av beslut och domar SoL och LSS

2008:7

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län, Redovisning av elfisken samt fångststatistik och resultat i lekfisk- och smoltfällor 2006

2008:8

Verksamhetstillsyn av rehabiliteringsinsatser på kommunala särskilda boenden i Hallands län

2008:9

Länsantikvariens årsredogörelse 2007 Visioner

2008:10

Översiktsinventering av större vattensalamander Triturus cristatus, i Hallands län 2008

2008:11

Barmarksinventering av utter (Lutra) i Hallands län 2007

2008:12

Kommunernas tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2007.

2008:13

Energiläget i Halland

2008:14

Häckande fåglar på havsstrandängar 2007

2008:15

Nätprovfisken i Hallands län 2008. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar

2008:16

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2008

2008:17

Hallands genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013. Tillämpning från 1 januari 2009

2008:18

Inventering och uppföljning av bokporlav, pertusaria velata, i Sverige 2008

2008:19

Inventering av nya lokaler för skirmossa (Hookeria lucens) i Hallands län

2008:20

Resultat av rikkärrsinventering i Halland 2007-2008


Rapporter i meddelandeserien från 2007

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2007:1

Hur mår Halland? 2007

2007:2

Nätprovfisken i Hallands län 2006. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar

2007:3

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2006

2007:4

Bruno Mathssons sommarhus

2007:5

Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

2007:6

Flodpärlmussla i Hallands län 2005 – en fördjupad undersökning

2007:8

Riktlinjer LSS Hallands län

2007:10

Medeltida träskulpturer i Hallands kyrkor

2007:11

Årsrapport 2006, Hydrografi & Växtplankton. Hallands Kustkontrollprogram

2007:12

Folkmängd 2006-12-31

2007:13

Biologisk återställning i kalkade vatten. Plan för åtgärder 2006-2010

2007:14

Anmälan om missförhållanden 14 kap 2§ SOL och 24a§ LSS

2007:15

Flodpärlmussla i Hovgårdsån 1984-2004

2007:16

Flodpärlmussla i Hallands län 2004 – en översiktlig inventering

2007:17

Inavel och förlust av genetisk variation hos sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) på svenska Västkusten

2007:18

Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) från Båtafjorden, Halland

2007:19

Delrapport 1: Barnuppdraget

2007:20

Levande arkiv - Årsredogörelse 2006

2007:21

Vårdplan över Sperlingsholms almallé

2007:22

Mossfloran i de halländska reservaten Årnarp och Gårdshult

2007:23

Verksamhetstillsyn av två kommuner i Hallands län. Systematiskt kvalitetsarbete avvikelsehantering inkl klagomål inom äldreomsorgen i Falkenberg och Kungsbacka

2007:24

Gaddsteklar och andra insekter på Sandsjöbackaheden

2007:25

Kulturmiljöer vid Biskopstorp och Vapnö mosse – resultat av en landskapshistorisk inventering

2007:26

Biskopstorp. Historisk hävd och framtida skötsel

2007:27

Mycket högupplösande satellitdata för upptäckt av långsiktiga vegetationsförändringar på öppna mossar. Statusrapport 2006.

2007:28

Jämställdhet och Integration – en kartläggning vid statliga myndigheter i länet

2007:29

Markanvändning och vattenkvalitet inom fyra jordbruksdominerade avrinningsområden i Halland

2007:30

Individuell plan LSS

2007:31

Samordnad tillsyn av alkoholservering i Laholms, Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kommuner sommaren 2007

2007:32

Uppföljning av beslut och domar SoL och LSS

2007:33

Kommunernas tillsyn enligt alkohollag och tobakslag

2007:34

Vedlevande skalbaggar i Sperlingsholms almallé

2007:35

Socialtjänstens handläggning av boendefrågor – särskilt vid hot om vräkning av barnfamiljer

2007:36

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2007

2007:37

Nätprovfisken i Hallands län 2007. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar.

2007:38

Checklista för jämställd planering i Halland

2007:39

Miljömål för Hallands län 2007 - 2010


Rapporter i meddelandeserien från 2006

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2006:1

Hur mår Halland? 2006

2006:2

Riktlinjer för informationsarbetet

2006:3

Efter stormen Rapport över stormskadeinventering av fornlämningar i Halland

2006:4

MAGIC-modellering av försurningspåverkan på sjövatten i 90 sjöar i Hallands län

2006:5

Mark och stenlevande lavar i naturskyddade områden i Hallands län 2001-2003

2006:6

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2005

2006:7

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2005

2006:8

Folkmängd 2005-12-31

2006:9

Årsrapport 2005, Hydrografi & Växtplankton

Hallands Kustkontrollprogram

2006:10

Förändringens vindar. Länsantikvariens årsredogörelse 2005.

2006:11

Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet

2006:12

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen

2006:13

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län, Redovisning av elfisken och resultat i lekfisk- och smoltfällor 2004-2005

2006:14

Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Halland

2006:15

Mycket högupplösande satellitdata för övervakning av dynhabitat – En pilotstudie

2006:16

Återinventering av skirmossa, Hookeria lucens, i Sverige samt en undersökning av dess habitatkrav och spridningsförmåga

2006:17

Kulturreservatet Mårtagården

2006:18

Energiläget i Halland

2006:19

Regional förvaltningsplan för rovdjur i Hallands län

2006:20

Individuell plan enligt LSS

Situationen i Hallands län under 2004 och 2005

2006:21

En inventering med åtgärdsförslag för Linsräka (Limnadia lenticularis)

2006:22

Ängar och betesmarker i Halland

Resultat av inventeringen 2002-2004 samt skötselvård

2006:23

Inventering av restaurerbara naturbetesmarker i Hylte kommun.

2006:24

Vad har hänt med Hallands hagar? Jämförelse mellan ängs- och hagmarksinventeringen (1987-1991) och ängs- och betesmarksinventeringen (2002-2004) i Halland.

2006:25

Slåtterängar i Halland. Ö-projekt Levande landskap. Rapport.

2006:26

Trygghetslarm inom äldre- och handikappomsorgen 2006

2006:27

Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta arter i Hallands län 2006

2006:28

Vattenförvaltning (BERNET Catch)

2006:29

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2006

2006:30

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2006


Rapporter i meddelandeserien från 2005

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2005:1

Hur mår Halland? 2005.

2005:2

Landlevande mollusker i naturreservatet Tjuvhultskärret på Hallandsås 2003.

2005:3

Överflyttningar 16:1 Socialtjänstlagen.

2005:4

Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar enligt 6 kap 8§ Föräldrabalken, Hallands län.

2005:5

Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland. Systematiskt kvalitetsarbete – avvikelsehantering inklusive klagomål inom äldreomsorgen i Varberg och Laholm

2005:6

Gaddsteklar och andra insekter i fyra halländska hedområden, Fjärås bräcka, Ringenäs, Tönnersjömålet och Mästocka ljunghed.

2005:7

Diversity of saproxylic fungi on decaying beech wood in protected forests in the county of Halland. (Vedlevande svampar på bok i skyddade skogar i Hallands län.)

2005:8

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2004.

2005:9

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2004.

2005:10

Radiostationen Grimeton, Etnologisk studie.

2005:11

Årsrapport 2004 Hydrografi & Växtplankton.

2005:12

Familjehemsplaceringar 2004. Hallands län.

2005:13

LVU-Vård 2004. Hallands län.

2005:14

Folkmängd i Hallands län 31.12.2004.

2005:15

Långa vågor, Länsantikvariens årsredogörelse 2004.

2005:16

Artpools- och traktanalys av lövträdbärande marker i Blekinge, Skåne och Hallands län.

2005:17

Umgänge mellan barn och förälder i närvaro av kontaktperson enligt förordnande av tingsrätt, Hallands län.

2005:18

LVM-Vård 2004, Hallands län.

2005:19

Tillsyn enligt alkohollagen, Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun.

2005:20

Åldersstruktur och dynamik i Biskopstorps lövskogar.

2005:21

Alkonblåvinge.

2005:22

Strandsandjägare.

2005:23

Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade och bostäder med särskild service.

2005:24

Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland

Systematiskt kvalitetsarbete – avvikelsehantering inklusive klagomål inom äldreomsorgen i Hylte och Halmstad.

2005:25

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2005. Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter vid 35 vattendragslokaler.

2005:26

Nätprovfisken i Hallands län 2005. Biologisk effektuppföljning i kalkade sjöar.

2005:27

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen.


Rapporter i meddelandeserien från 2004

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2004:1

Uppföljning av biologisk mångfald i Biskopstorp.

2004:2

Bottenfaunaundersökningar i Hallands län 2003.

2004:3

Miljöövervakning av sanddynsmiljöer i Skåne och Halland m h a flygbildstolkning.

2004:4

Hur mår Halland? Miljötillståndet i länet 2004.

2004:5

Provfiskade sjöar Hallands län 2002.

2004:6

Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar.

2004:7

Pollenanalytisk undersökning av råhumusprofiler från Särö Västerskogs naturreservat och Särö Nordanskog i norra Halland.

2004:8

Vedlevande gaddsteklar i Halland.

2004:9

Mårtagårdsstiftelsen 1963-2003.

2004:10

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2003.

2004:11

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2003.

2004:12

LVM-vård 2003 Hallands län.

2004:13

Årsrapport 2003 Hydrografi & Växtplankton.

2004:14

Kartläggning. Flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

2004:15

Provfiskade sjöar i Hallands län 2003. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar.

2004:16

Död ved i Biskopstorp – En inventering utförd 2001 – 2003.

2004:17

Folkmängd i Hallands län 31.12.2003.

2004:18

Hållbar utveckling och tillväxt i Halland – en strategi för statlig sektorssamverkan.

2004:19

Gaddsteklar och andra insekter i halländska sanddynsreservat.

2004:20

Kemisk effektuppföljning i kalkade vattendrag och sjöar inom Hallands län 2003. Ett urval av målpunkter.

2004:21

Socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld. Hallands län.

2004:22

Jämställd planering i Halland.

2004:23

Vedskalbaggar i 20 lövskogsområden i Hallands län

2004:24

Särö kyrka – Dokumentation inför byggnadsminnesförklaring

2004:25

Hördalen – Veteran Oak Survey

2004:26

Särö Västerskog – Veteran Oak Survey

2004:27

Familjehemsplaceringar i Hallands län 2003

2004:28

Rutiner och anmälningar, Lex Sarah 2002 och 2003

2004:29

Skötselplaner för naturreservatet Särö Västerskog

2004:30

Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder Tillsyn av verksamhetsplanering i Hallands län

2004:31

LVU som inte blev av. Barn mellan tvång och frivillighet

2004:32

LVU-Vård 2003

2004:33

Fragment ur det förflutna, Länsantikvariens årsredogörelse 2003

2004:34

100 bra idéer på landsbygden i Halland

2004:35

Agenda Kulturarv – framtidsprojekt 2003. Idébank och lärarhandledning ”Hur kan vi förankra kulturmiljöfrågor hos eleverna i grundskolan?”

2004:36

Natura 2000 – i Hallands län. Områden som har godkänts av regeringen under. Åren 2003-2004.

2004:37

Bottenfaunaundersökningar i Hallands län 2004.

Rapporter i meddelandeserien från 2003

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2003:1

Mostorp – dokumentation inför byggnadsminnesförklaring

2003:2

Provfiskade sjöar i Hallands län 2001

2003:3

Historia kring fiskevården i Kattegatt samt om miljöförändringars negativa inverkan

2003:4

Miljöövervakning i Hallands län 2001

2003:5A

Folkmängd i Hallands län 31.12.2002

2003:5B

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2002

2003:6

Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2002

2003:7

Den halländska skogen – människa och mångfald. En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd

2003:8

Årsrapport 2002 Hallands kustkontrollprogram

2003:9

LVM-Vård 2002 Hallands län

2003:10

Årsrapport Socialtjänsten i Hallands län 2002

2003:11

Tillsyn enligt alkohollagen

2003:12

LVU-Vård 2002 Hallands län

2003:13

Familjehemsplaceringar 2002 Hallands län

2003:14

Sten- och marklavar i naturskyddade områden i Halland län 2002

2003:15

Häckande fåglar på havsstrandängar i Halland och västra Skåne

2003:16

Miljömål för Hallands län

2003:17

Kräftförekomster i Hallands län samt förslag på skyddsområden för bevarande av flodkräfta

2003:18

Länsantikvariens årsredogörelse 2002. Tingens tysta språk

2003:18

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen. Uppföljning av domar och beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hallands län

2003:18

Hållbar utveckling och tillväxt i Halland – en strategi för statlig sektorssamverkan

2003:19

Socialtjänstens i Hallands län arbete med Förmedlingsmedel (egna medel)

2003:20

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län, Redovisning av elfisken samt fångststatistik och resultat i lekfisk- och smoltfällor 2002-2003

2003:21

Uppföljning av Landsbygdsstöd 1996-2002

Rapporter i meddelandeserien från 2002

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2002:01

Natura 2000 – Regeringsgodkända områden i Hallands län 2002

2002:02

Radiostationen Grimeton – etnologisk studie

2002:03

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2001

2002:04

Förslag till regional uppföljning av miljömålet ”Bara naturlig försurning” i Västra Götalands och Hallands län.

2002:05

Bottenfaunan i Halland. Resultat från en databas

2002:06

Folkmängd i Hallands län 2001-12-31

2002:07

Sammanställning av uppföljande elfiske 2001 inom Fylleåns kalkningsprojekt

2002:08

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2001

2002:09

Utvärdering av fiskvägars funktion 2000-2001

2002:10

Rutiner och anmälningar 2001 Lex Sarah

2002:11

Familjehemsplaceringar 2001 Hallands län

2002:12

LVU-vård 2001 Hallands län

2002:13

Missbruksvård Halmstad kommun

2002:14

Missbruksvård Falkenbergs kommun

2002:15

Missbruksvård Laholms kommun

2002:16

LVM-Vård 2001

2002:17

Hallands kustkontrollprogram Årsrapport 2001

2002:18

Bostad med särskild service, Falkenberg

2002:19

Bostad med särskild service, Varberg

2002:20

Särskilda boendeformer, Kungsbacka

2002:21

Pollenanalys, Biskopstorp

2002:22

Pollenanalys Dömestorp

2002:23

Indikatorer för kulturhistorisk bebyggelse

2002:24

Särskilda boendeformer, Laholm

2002:25

Stenlavar i naturskyddade områden i Hallands län 2001

2002:26

Kvinnor och män i Hallands län

2002:27

Bokskogens historia och dynamik i Biskopstorp och Dömestorp – resultat från makrofossilstudier

2002:28

En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat 2000-2002

2002:29

Hemtjänst Socialtjänstlagen Innehåll och individualisering, Hylte kommun

2002:30

Hemtjänst Socialtjänstlagen Innehåll och individualisering, Halmstads kommun

2002:31

Rättssäkerhet inom äldre- och handikappomsorgen

2002:32

Tylöns fyrplats

2002:33

Indikatorer för kulturhistorisk bebyggelse i riksintresseområden

2002:34

Landsantikvariens årsredogörelse 2001 - Minnets byggstenar

2002:35

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2002

2002:36

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län, Redovisning av elfisken samt fångststatistik och resultat i lekfisk- och smoltfällor 2000-2001


Rapporter i meddelandeserien från 2001

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2001:1

Typområden på Jordbruksmark 1999-2000

2001:2

Översyn av Hallandsås nordsluttningar

2001:3

En integrerad strategi för kalkning av hela avrinningsområden Elfiskeundersökning

2001:4

Plan för biologisk återställning i kalkade vatten inom Hallands län 2000 - 2004

2001:5

Sammanställning av uppföljande elfiske 2000 inom Fylleåns kalkningsprojekt

2001:6

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län

2001:7

Ornitologisk värdering av strandängar i norra Halland

2001:8

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2000

2001:9

Särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade och bostäder med särskild service juni 2000

2001:10

Inventering av mossor i halländska naturreservat

2001:11

Folkmängd i Hallands län 31.12.2000

2001:12

Per Osbeck

2001:13A

Miljöövervakningsstudier av landlevande mollusker i Hallands län

2001:13B

Hallands Kustkontrollprogram Årsrapport 2000

2001:15

Nedfallsmätningar i Hallands län. Oktober 1999-September 2000

2001:16

Förekomst av vedlevande insekter i Biskopstorp i Halland

2001:17

Norråns öringsmoltfälla 1990-2000

2001:18

Årsredogörelse Kultur

2001:19

Bernet, Regional Action Plan. The Laholm Bay, Sweden

2001:20

Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län

2001:21

Inventering av marina makroalger i Halland 1997: Lilla Middelgrund

2001:22

Provfiskade sjöar i Hallands län 2000

2001:23

Regional aktionsplan Laholmsbukten

2001:24

Världsarvsansökan. Grimeton radiostation

2001:25

Övervakning av ädellövsskogar

2001:26

Miljöövervakning i Hallands län 2000

2001:27

Fyllinge kvarn Halmstad

2001:28

Typområden på jordbruksmark. Redovisning av resultat från Hallands län 2000/2001.

Rapporter i meddelandeserien från 2000

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

2000:1

Inventering av marin fauna och flora 1997

2000:2

Bark- och vedlevande lavar i Väster- och Nordanskog på Särö i norra Halland

2000:3

Sammanställning av uppföljande elfiske 1999 inom Fylleåns kalkningsprojekt

2000:4

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 1999

2000:5

Översyn över Åkulla Bokskog

2000:6

Hallands Kustkontrollprogram 1999

2000:7

Granavveckling och föryngring i Biskopstorp

2000:8

Folkmängd i Hallands län 1999

2000:9

Särdals kvarn med vingarna nedmonterade dokumentation inför nytillverkning

2000:10

Nedfallsmätningar i Hallands län

2000:11

Provfiskade sjöar i Hallands län 1999

2000:12

Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta arter i Hallands län 2000

2000:13

Årsredogörelse 1998 1999. Forntid - Framtid

2000:14

Kalkningsplan Hallands län 2001

2000:15

Indikatorartövervakning av epifytiska lavar och mossor i skogliga nyckelbiotoper

2000:16

Typområden på jordbruksmark 98-99

2000:17

Miljöövervakning i Hallands län 1999

2000:18

Bottenfaunan i Hallands län 2000


Rapporter i meddelandeserien från 1999

Nummer i meddelandeserien

Rubrik på rapport

1999:1

Tempererad lövskog i Halland i ett europeiskt perspektiv – ekologi, naturlig dynamik och mänskliga störningar

1999 :2

Biologisk effektuppföljning i kalkade vatten inom Hallands län 1997

1999:3

Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 1998

1999:4

Sammanställning av uppföljande elfiske 1998 inom Fylleåns kalkningsprojekt

1999:5

Miljöövervakning i Hallands län 1997

1999: 6

Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta arter i Hallands län 1999

1999:7

Årsredogörelse

1999:8

Provfiskade sjöar i Hallands län 1998

1999:9

Folkmängd i Hallands län 31.12-1998

1999:10

Rödlistade och regionalt intressanta lavar i Hallands län

1999:11

Effektiva energibidrag

1999:12

Typområden på jordbruksmark

1999:13

När gården var bebodd

1999:14

Biologisk effektuppföljning i kalkade vattendrag inom Hallands län 1998

1999:15

Tönnersa kvarn

1999:16

Regionalt underlagsmaterial

1999:17

Vallda Metodistkapell

1999:18

Kalkningsplan Hallands län 2000

1999:19

Vallda säteri

1999:20

Biskopstorp

1999:21

Miljöövervakning 1998

1999:22

Bottenfaunaundersökning i Hallands län 1999

1999:23

Utveckling av jordbruket mot miljömålen

1999:24

Kvinnor och män i Hallands län

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)