Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska upprätta en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analyserna ska lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risker i Hallands län

En sammanfattning av den regionala risk- och sårbarhetsanalysen finns i en populärversion. Den beskriver även hur kommunerna, myndigheter och andra aktörer i länet ska vara förberedda för att kunna klara samhällsstörningar. Den ger samtidigt tips till hur privatpersoner kan förbereda sig och hantera en samhällsstörning.

Risker inom Hallands län - en populärversionPDF

Kommunikation under svåra förhållanden

Idag är vi vana vid att våra ordinarie kanaler, till exempel webb och telefoni, alltid fungerar när vi vill kommunicera med många människor samtidigt. Vid exempelvis väderhändelser med avbrott i elförsörjning och telefoni, har vi sett att dessa kommunikationskanaler är sårbara och att vi behöver planera för att kunna nå ut på andra sätt.

Kommunikation under svåra förhållanden - en vägledningPDF

Kontakt