Kärnenergiberedskap

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot joniserande strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Beredskapsprogrammet kompletteras med ett antal bilagor:

 • Indikering (strålmätning)
 • Personsanering
 • Saneringsplan
 • Utrymning

Länsstyrelsen utövar geografiskt områdesansvar för Hallands län. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, Region Halland, andra regionala myndigheter och viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras vartannat år.

Vid sex tillfällen per år anordnar Länsstyrelsen i Hallands län introduktionsutbildning i kärnenergiberedskap på Ringhals. Introduktionsutbildningarna ska ge en ökad förståelse för hur kärnenergiberedskapen i Halland fungerar i stort, samt respektive aktörs roll och ansvarsområden vid en kärnteknisk olycka.

Utbildningen genomförs i samverkan med Ringhals och övriga aktörer som ingår i Hallands kärnenergiberedskap, se listan nedan. Introduktionsutbildningen riktar sig till anställda hos berörda aktörer som kan delta i beredskapsorganisationen vid en kärnteknisk olycka.

Utbildningen pågår under en dag. Under förmiddagen informerar Ringhals om hur beredskapen och reaktorsäkerheten fungerar på kärnkraftverket. Det ingår även en busstur inne på Ringhals område, där en guide informerar mer om Ringhals kärnkraftverk. Under eftermiddagen utspelas ett scenario där deltagarna lär sig mer om de samverkande aktörernas olika roller och hur kärnenergiberedskapen i Halland fungerar i stort.

Datum och anmälan till Länsstyrelsens introduktionsutbildningar publiceras i kalendern här på webbplatsen.

Länsstyrelsens kalenderlänk till annan webbplats

De samverkande aktörerna har alla en viktig roll och uppgift i kärnenergiberedskapen i Hallands län. Ringhals (Vattenfall) som tillståndshavare har ansvaret för säkerheten i verksamheten på anläggningen.

 • Länsstyrelsen i Hallands län utser räddningsledare och har det övergripande ansvaret.
 • Polisen genomför utrymning och upprättar avspärrningar.
 • Försvarsmakten stödjer Polisen i utrymningsfrågor samt bistår med hjälp vid utrymningsplatser.
 • Varbergs-, Kungsbackas- och Marks kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet, upprättar utrymningsplatser och tar emot utrymda.
 • Region Halland ansvarar för hantering av eventuellt skadade och sjuka och även för Hallandstrafiken som är en viktig del av utrymningsorganisationen.
 • Kustbevakningen genomför avspärrning och varning till havs.
 • Räddningstjänsten Väst och Storgöteborg genomför indikering, strålningsmätning, för att kartlägga eventuellt radioaktivt nedfall.

Kontakt