Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

  • Bilar
  • Motorcyklar
  • Mopeder
  • Cyklar
  • Rullskidor
  • Inlines
  • Andra transportmedel

  Ansökan om tillstånd

  Du behöver ansöka om tillstånd senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen. Om du inte lämnar in din ansökan i tid kan vi behöva avvisa den.

  • arrangörens namn, adress och telefon
  • kontaktperson med uppgift om telefon
  • typ av tävling eller uppvisning
  • datum och tid, ansvarig för tävlingen eller uppvisningen
  • karta i färg som visar tävlings- eller uppvisningssträckan
  • karta i färg som visar start och mål
  • beräknat antal deltagare
  • medgivande från ägare till enskild väg som berörs
  • eventuellt behov av att stänga av vägar för att genomföra tävlingen eller uppvisningen
  • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

  Avgift för handläggning

  Avgiften för arrangemang i ett län är 2 300 kronor.
  Avgiften för arrangemang som berör flera län är 5 700 kronor.

  Särskilda villkor

  För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från den som har ansvarar för vägen tillsammans med din ansökan.

  Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till Polismyndigheten.

  Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och berörd kommun.
  4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

  Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

  Så här ansöker du

  Ansökan ska innehålla följande:

  1. Kontaktuppgifter till ansvariga för tävlingen eller uppvisningen. 
  2. Uppgift om tävlingens eller uppvisningens art. 
  3. Tidpunkt för tävlingen eller uppvisningen. 
  4. Beräknat antal deltagande i tävlingen eller uppvisningen. 
  5. Uppgifter om antalet funktionärer i tävlingen eller uppvisningen. 
  6. Förväntat publikantal, behov av parkering för besökare och funktionärer och liknande uppgifter.
  7. Uppgifter om avspärrningar och liknande åtgärder. 
  8. Beskrivning av tävlings- eller uppvisningssträckan samt en karta över denna i lämplig skala. 
  9. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap. 
  10. I förekommande fall medgivande från enskild vägs ägare.
  11. Om tävlingen eller uppvisningen på väg har moment som kräver förbud mot trafik med fordon eller avstängning av vägen för annan trafik än deltarare och funktionärer ska uppgifter lämnas om fastighetsägare, boende och nyttjanderättshavare längs den avstängda sträckan. Eventuella medgivande från dessa ska bifogas ansökan.
  12. Beskrivning av behov av särskilda trafikregler med anledning av tävlingen eller uppvisningen.
  13. Beskrivning av behov av åtgärder med stöd av vägmärkesförordningen (2007:90).
  14. Förslag på alternativa vägar för de som berörs av förbud mot trafik med fordon eller avstängning av vägen.
  15. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens prövning av ansökan.
  • Innan länsstyrelsen behandlar ansökan ska ansökningsavgiften vara betald.
  • Ansökningsavgiften för tävling på väg är 2 300 kronor om tävlingen går genom ett och samma län. Om tävlingen går genom flera län är ansökningsavgiften 5 700 kronor.
  • Ansökningsavgiften ska betalas till bankgiro 5327-1698. Skriv på inbetalningen att avgiften avser tävling på väg samt sökandens namn.

  Kontakt