Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel av naturreservaten i Halland

Nya reservat tillkommer varje år, men just nu finns det cirka 180 reservat i länet. Av dessa förvaltas drygt 150 av Länsstyrelsen. Övriga reservat förvaltas av Västkuststiftelsen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommunerna och markägare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

Länsstyrelsens förvaltare prioriterar, planerar, beställer och följer upp de arbeten som ska göras i reservaten. Sammanlagt är vi en arbetsgrupp på ungefär tio personer som på något sätt deltar i förvaltningen.

Länsstyrelsen har ingen egen fältpersonal, utan det mesta arbetet som utförs i reservaten upphandlas. Egna ramavtal är den vanligaste formen. Länsstyrelsen använder sig också av arbetslag inom Naturnära jobb, som leds genom Skogsstyrelsen. Arbetslagen röjer bland annat skog och städar stränder.

I en del reservat har vi istället skötselavtal med till exempel markägare eller föreningar, som hjälper oss att hålla ordning på vandringsleder, bryggor med mera.

Olika skötselåtgärder som utförs i reservaten

Halland hör till den södra lövskogsregionen och det är skogar med bok och ek som har högst naturvärden. Samtidigt har granen fått enorm spridning, både genom att den planterats och självsått sig. Inväxning av gran i ädellövskogarna är det som vi har lagt störst insatser på att få bukt med, genom röjning, avverkning och ringbarkning.

Samtidigt jobbar vi med att ersätta planterade granskogar med nya skogar av ek, bok och i någon mån tall. Plantering av löv, uppsättning av hägn till skydd mot viltbete och röjning är några av de åtgärder som görs.

Många reservat i Halland består av öppna marker. För att behålla landskapet öppet använder vi oss av flera olika åtgärder.

  • Betesdjur spelar en viktig roll och hjälper oss att hålla markerna öppna. Oftast är det markägaren som också har avtal på betesdriften i området. Ibland annonserar vi också efter djurhållare till marker som ägs av Naturvårdsverket.
  • På våra ljung- och gräsmarker använder vi oss av bränning.Bränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker. Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad.
  • Längs kusten har vi många igenväxta betesmarker som vi arbetar med att restaurera. Med hjälp av olika maskiner röjer och avverkar vi vegetation.

I ungefär hälften av reservaten i Halland ägs marken av staten genom Naturvårdsverket. De övriga reservaten ägs av privatpersoner. Markägaren har då fått en intrångsersättning för att hen till exempel inte får avverka skogen.

I många av reservaten finns byggnader, i några finns till och med hela gårdsmiljöer som ägs av staten. De byggnader som ägs av Naturvårdsverket förvaltar vi på Länsstyrelsen. Många av byggnaderna har kulturhistoriska värden och vi lägger årligen stora resurser på att underhålla byggnaderna. En del byggnader som är i dåligt skick och som inte har så stora kulturmiljövärden tas bort.

Gränser till reservaten markeras med ekstolpar och brickor. Vi arbetar kontinuerligt med att markera gränser till nya reservat och underhålla befintliga gränsmarkeringar.

Många av reservaten har som ett av syftena att de ska ge möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser. Vårt mål är att du som besökare ska uppleva att de anläggningar som finns i reservaten fungerar bra och är säkra. Leder ska vara väl utmärkta, toaletter ska hållas städade, fågeltorn ska vara säkra att gå upp i, listan kan göras lång på det som behöver skötas. För att klara det så genomförs årlig besiktning och underhåll på många av de cirka 3 000 anordningar som finns i reservaten. Underhållet utförs av våra så kallade fältvaktmästare som är våra upphandlade entreprenörer med ansvar för skötsel i en eller flera kommuner. I en del reservat har vi istället gjort avtal med markägare eller andra lokalboende om skötseln.

I görligaste mån har vi även som mål att anläggningarna ska vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Eftersom våra tilldelade resurser inte räcker till att göra allt som föreslås i reservatens skötselplaner så måste vi prioritera mellan områden. Högst nivå på service och tillgänglighet hittar du i de cirka 40 reservat som ingår i vår guidebok ”Upptäck naturen i Halland”. Varje år utökas servicen i utvalda reservat med nya vandringsleder, nya skyltar med mera samtidigt som gamla anläggningar uppgraderas.

Här kan du läsa "Upptäck naturen i Halland" som PDF

I reservaten finns det informationsskyltar med text om området, karta och föreskrifter. Vi arbetar löpande med att byta ut och uppdatera skyltar.

Fler informationskanaler:

Under fliken Besök och Upptäck här på webbplatsen finns information om varje reservat

Det finns ett antal reservatsfoldrar och dessa hittar du i vårt publikationsarkiv

Här kan du läsa vår guidebok "Upptäck naturen i Halland"

På vår Facebooksida Naturreservat i Halland delar vi med oss av bilder och information om Hallands natur- och kulturreservat och annan skyddad natur
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Halland finns det två naturum att besöka. Ett naturum fungerar som en port till naturen. Besökaren får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område besökaren befinner sig i. I naturumen finns ofta utställningar som passar hela familjen. Även temakvällar, film och speciella aktiviteter för barn är vanliga arrangemang. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten.

Naturum Getterönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ligger i Varbergs kommun och drivs av Länsstyrelsen

Naturum Fjärås Bräckalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ligger i Kungsbacka kommun och drivs av kommunen

Aktiviteter i naturreservaten

Har du aldrig besökt något av Hallands naturreservat men är nyfiken på att göra det? Välkommen ut på någon av aktiviteterna i länets naturreservat!                

Varje år arrangerar Länsstyrelsen i samarbete lokala organisationer och föreningen över hundra aktiviteter i länets naturreservat. På våra aktiviteter kommer du till spektakulära platser tillsammans med guider som är experter på Hallands natur och kultur.          

Här hittar du årets guideprogram:

Gassbo, onsdag 2 maj kl. 18.00

En vandring rik på historier

Följ med på en vandring i Gassbo naturreservat. Vår guide Bertil Holmén (tel. 073-849 12 62) berättar om framställning av kol till gengasdrift, torparöden samt om mördare och självspillingar! Vi kikar på Gassbo kraftverk och resterna efter såg, kvarn och snickerifabrik. Vi är ute i cirka tre timmar. Samling på reservatets parkeringsplats.

Yttra Berg, onsdag 2 maj kl. 18.30

Historiskt landskap i Berg

Odlingslandskapet kring gårdarna i Berg är både vackert och ovanligt rikt på historiska spår. Här finns stora arealer medeltida åkermark som troligen övergavs i samband med digerdöden på 1300-talet. Följ med på spaning i en lätt terräng (cirka 1,5 timme). Medtag fika! Guide är historisk-geograf Pär Connelid (tel. 0702-00 07 78). Samling på gårdsplanen vid Aronsgården.

Gäddevik, torsdag 3 maj kl. 17.00

Fotovandring

Vill du lära dig ta vackra naturbilder? Ta med din kamera, gärna stativ och följ med naturfotografen Annette Seldén (tel. 0703-54 36 18) till ett av hennes favoritreservat. Under ett par timmar får du chansen att fånga våren i Gäddevik på bild och få med dig några råd och tips på hur du blir en bättre naturfotograf. Ta gärna med fikakorg! Obligatorisk föranmälan till Annette Seldén senast den 30 april via mail: seldenphoto@telia.com. Vid regn kan turen ställas in alt flyttas. Samling på parkeringsfickan vid Gäddevik (utefter Tostaredsvägen).

Åkulla, lördag 5 maj kl. 09.30

Vandringar med Åkturen

Vår guide friluftsstrategen Conradin Weindl (tel. 010-224 33 91) möter upp i Varberg vid bussen "Åkturen" som avgår därifrån 09.40. Första stopp vid Grimeton Radiostation där vi får en guidad rundtur. Bussen fortsätter till Åkulla friluftsgård. Efter ett lunchstopp där vandrar vi till Nabbens naturreservat. En guide från Hallands kulturhistoriska museum visar oss platsen där Bockstensmannen hittades. Sedan väntar bussen tillbaka till Varberg, ankomst kl. 16.15. För mer information om "Åkturen" se faktarutan på sid 28. Samling på bussterminalen vid Varbergs station. Entréavgifter: 120 kronor/vuxen.

Gässlösa, söndag 6 maj kl.10.00

Möt våren i bokskogen

Då var det dags att möta våren i den vackraste av skogar, nämligen bokskogen. Har våren varit bra så bör det vara en skir grönska med nyutslagna bokar och blommande vitsippor. Årets första flugsnappare och grönsångare kommer att fullända naturupplevelsen. Vi vandrar mot Böstesberget och går upp till toppen för att fika. Området är kuperat men lättgånget och vi vandrar i ett lugnt tempo. Vi är ute i minst två timmar. Guide: Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43). Samling på reservatets parkering.

Björsåkra/Bölinge, Lördag 5 maj kl. 09.45

Jättekliv mot Björsåkra

Vi gör en vandring till vårt sydligaste naturreservat via "Snibe stua". Här finns ljunghed, gles bokskog och myrstråk. Ta med fika i ryggsäcken och rejält på fötterna. Vi är ute i cirka 4 tim. Kontakt: Tommy Westdahl tel. 073-084 74 89) och Ingar Petersson (tel. 070-588 87 88). Samling på marknadsplatsen i Våxtorp (samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 09.30).

Högvadsån, lördag 5 maj kl. 10.00

Flodpärlmusslan och värdfisken

I Högvadsån har laxen och musslorna samsats i 10 000 år. Följ med guiden Per Ingvarson på en vandring där han berättar om flodpärlmusslans liv och de inventeringar som utförts.  Ta med oömma kläder, stövlar och fika. Vi är ute i minst två timmar. Kontaktperson: Elisabeth Thysell (tel. 010-224 33 66). Samling vid Vägverkets lokal utmed väg 154 mot Svenljunga, cirka 200 m på höger sida från korsningen i Ullared.

Getterön, lördag och söndag 5-6 maj kl. 10.00-16.00

Vårfåglarnas helg

Kom och möt vårens fåglar i Getteröns naturreservat. Under dagen firar vi att fåglarna återvänder till oss från sydligare länder. Vi ordnar bland annat fågelbildvisning, fågelquiz, fågelguidning, kikarförevisning och roliga aktiviteter för barn. I vår trädgård grillar vi korv och säljer fika. För programmet i sin helhet se www.naturumgetteron.se.

Steningekusten, söndag 6 maj kl. 10.00

Ås- och kustvandring

Vi besöker två naturreservat, Steningekusten respektive Skipås. Vi går längs havet i södra delen av Steningekustens naturreservat och upplever branter och utsikter i Skipås naturreservat, även kallat "Guds gröna ängar". Vandringen är cirka 10 km och tar 4 tim. Ta med fika för två mål. Ansvariga är Erik Nickolausson (tel. 035-359 48) och Lars Andersson (tel. 070-418 44 24). Samling på parkeringen vid Göstas Café i Steninge. Samåkning från Halmstad Arena kl. 09.15.

Mårås, söndag 6 maj kl. 14.00

Fotovandring

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson (tel. 070-622 61 21) lär vi oss att fotografera den trolska bokskogen. Stativ är bra att ha med till dessa övningar. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering.

Björkekullen, söndag 6 maj kl. 17.30

Fotovandring i lövsprickningens tid

Björkekullen är ett gammalt småskaligt torpställe. En plats präglad av stengärdsgårdar och odlingsrösen. Vi gör en vandring i naturreservatet tillsammans med fotoguiden Thomas Andersson/N och skapar vackra landskapsmotiv. Vandringen tar cirka 3 timmar. Ta med kamera och stativ, och gärna kvällsfika. Max 15 deltagare, anmälan senast 3 maj till Thomas (tel. 070-229 00 52). Samling vid reservatets parkering.

Mårtagården, onsdag 9 maj kl. 18.00

Fågelvandring

Mårtagården är ett av Hallands tre kulturreservat. Nu sjunger fåglarna som bäst. Följ med guiden Arvid Enemar (tel. 076-423 90 03) på en vandring i reservatets vackra marker. Vi är ute i minst två timmar. Samling vid Mårtagården.

Biskopstorp, torsdag 10 maj kl. 11.00–15.00

Öppet hus i Biskopstorp

Kroksjöholm är nu färdigrenoverad och det skall vi fira med en massa aktiviteter i och kring torpet. Det blir friluftsgudstjänst (kl. 11.00), rundvisning i huset, guidning i naturreservatet, korvgrillning och lite till. Fika kan köpas vid torpet till självkostnadspris, eller ta med egen fika. Vandringen lämpar sig även för rullstol och barnvagn. Kontaktpersoner: Jan-Åke Bengtsson (tel. 0765-39 30 30) och Bengt Johnsson (tel. 010-224 32 76). Samling vid "Besökscentrum" mitt i reservatet.

Äskhult, torsdag 10 maj kl. 14.00 

Fåglar och folktro

Vi tittar närmare på vad folktron säger om några av våra vanligaste svenska fåglar. Förr trodde man till exempel att göken kunde skvallra om onda eller goda nyheter. Följ med kulturpedagogen Linda Landberg ett par timmar ut i fåglarnas och sagornas värld. Samling på Laret (bytorget i Äskhult)

Sjö, torsdag 10 maj kl. 18.00

Berättarafton i Sjö

Efter en kort promenad i den ljuvliga Sjö-skogen, samlas vi runt elden och Sören Kabell (tel. 0706-87 25 86) berättar historier från förr. Ta med fika eller nåt att grilla samt sittunderlag och gärna en historia! Vi är ute i minst två timmar. Samling vid reservatets info-skyltar vid gårdarna i Sjö.

Getterön, lördag 12 maj kl. 14.00

Fjärilsvandring

Under sommarhalvåret flyger ett hundratal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Samling i naturum Getterön.

Steningekusten, söndag 13 maj kl. 10.00

Geologin vid Stensjöstrand

Under vandringen får vi se en unik berggrund med bandade hårt deformerade gnejser, granatamfiboliter och ortopyroxener. Professor Leif Johansson, Lunds Universitet guidar oss. Kontaktperson: Leif Preby (tel. 0722-41 46 43). Vi är ute i minst två timmar. Samling på parkeringsplatsen till reservatet utmed Ejdervägen i Stensjöstrand. Följ skylt "Naturreservat".

Fjärås Bräcka, söndag 13 maj kl. 11.00

Bin och humlor – pollinerare på Fjärås Bräcka

Göran Holmströn som är expert på bin, humlor och andra pollinerare kommer till Fjärås Bräcka. Följ med ut i reservatet och lär dig mer om våra små pollinerare som vi är så beroende av. Turen tar cirka 2 timmar. Vid dåligt väder ersätts vandringen av ett kortare föredrag inomhus. Samling vid naturums entré.

Getterön, måndag 14 maj kl. 08.30

Fågelsångsvandring

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hanar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång en timme i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Samling i naturum Getterön.

Ödegärdet, tisdag 15 maj kl. 09.00

Sinnesvandring för barn

Upplev bokskogen med alla sinnen. Med hjälp av olika övningar skärper vi vårt fokus och upptäcker nya detaljer i detta fantastiska landskap. Passar barn i ålder 9-12. Vid frågor kontakta guiden Jessica Johansson (tel. 0708-34 21 02). Vi är ute i minst två timmar. Samling vid grusparkeringen till reservatet.

Möllegård, tisdag 15 maj kl. 19.00

En vandring med alla sinnen

Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) på en stillsam promenad i sommarkvällen. Vi lyssnar efter fågelsång, känner lukter från naturen, smakar på vilda växter och får röra på naturföremål. Stigen är bred och guidningen passar även dig som har synnedsättning. Vi är ute i minst två timmar. Samling på reservatets parkering (intill Riccardos).

Vilshärad, torsdag 17 maj kl. 17.00

Fånga försommarkusten på bild

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson (tel. 070-6226121) lär vi oss att fotografera i vida vyer. När triften färgar strandängarna lila skapar vi storslagna landskapsbilder då vi övar på att bygga upp bilden med förgrund, intressepunkter och den avslutande vida horisonten. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på strandparkeringen, Sandkroksvägen.

Årnäsudden, torsdag 17 maj kl.18:00

Skötselvandring

Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) på en stillsam promenad i vårkvällen. Vi besöker bland annat områden där ljungbränning utförts. Efter cirka 2 timmar avslutar vi med medhavd fika. Bengt Svensson (djurhållare) och Bo Eierborg medverkar. Samling på reservatets parkeringsplats.

Getterön, lördag 19 maj kl. 10.00

Humlesafari

Följ med på humlesafari! Våra lurviga vänner humlorna tillhör några av de viktigaste av naturens pollinatörer. På denna exkursion får du lära dig att känna igen flera av arterna och får lära dig hur humlans år ser ut. Vi fångar in humlor och tittar närmare på deras fina detaljer. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om humlor. Samling i naturum Getterön.

Biskopstorp, lördag 19 maj kl. 10.00

Med goda utsikter

Följ med till utsiktsplatsen på Fästampaåsen där man kan se Kattegatt. Vandringen är 1,5 km i lätt terräng och tar minst en timme. Den lämpar sig även för rullstol och barnvagn. Fika kan köpas vid torpet till självkostnadspris, eller ta med egen fika. Kontaktperson: Jan-Åke Bengtsson (tel. 0765-39 30 30). Samling vid Biskoptorps besökscentrum/Kroksjöholm.

Ödegärdet, fredag 18 maj kl. 18.30

Dur i Natur

Fågelvägen är en vis-popkvartett som inte lämnar någon oberörd. Under aftonen sprider de sina ljuva toner över nyutslagen bokskog inne i reservatet. Ta med sittunderlag och picknick. Kontaktperson är Gunilla Kabell (tel. 0706-00 34 18). Samling på grusparkeringen till reservatet.

Morups Tånge, lördag 19 maj kl. 10.00-12.00

Naturen vid Morups Tånge

En förmiddag för hela familjen i detta fina naturreservat. Fågelguidningar utgår från fyren 10.15, 10.45 samt 11.15. Möjlighet finns att gå upp i fyren kostnadsfritt och njuta av den vackra utsikten. Kontaktperson: Thomas Andersson (tel. 070-229 00 52). Samling på parkeringen vid fyren.

Åkulla, söndag 20 maj kl. 09.30

Vandringar med Åkturen

Vår guide friluftsstrategen Conradin Weindl (tel. 010-224 33 91) möter upp i Varberg vid bussen "Åkturen" som avgår därifrån 09.40. Första stopp vid Stigs MC- och motormuseum i Flähult varifrån vi vandrar till Åkulla friluftsgård. Bussen tar oss sedan till den gamla folkskolan i Ästad där vi äter vår medhavda matsäck. Därifrån vandrar vi till Långaskogen där vi får en visning i det gamla torpet. Avslutning på Öströö fårfarm. Efter en fika där vänder bussen tillbaka till Varberg – ankomst kl. 18.15. För mer information om "Åkturen" se faktarutan här bredvid. Samling på bussterminalen vid Varbergs station. Entréavgifter: 40 kronor/vuxen.

Floastad, söndag 20 maj kl. 14.00

Utflykt till Kärlekskullen

Från denna spännande plats i reservatet har vi en fantastisk utsikt. Till exempel får vi se "Kungsstolen", Pyttebanan, rovfåglar och mycket mer. Vi är ute i minst två timmar. Kontakt: Bengt Hackberg (tel. 0702-12 11 97). Samling vid parkeringen 300 m från väg 154 vid skylt "Sumpafallen" (se Naturskyddsföreningen Falkenbergs flagga). Samåkning från ICA Kvantum i Falkenberg kl 13.30.

Lintalund, tisdag 22 maj kl. 09.00 och kl. 13.00

Odlingslandskap och allemansrätt

Detta är en guidning på svenska och arabiska. I de vackra ängs- och hagmarkerna kring gården läser vi historien i landskapet och pratar om allemansrätten. Ta med fika och sittunderlag. Vi är där i minst två timmar. Kontaktperson är Gunilla Kabell (tel. 0706-00 34 18). Hisham Almohamad Albarghash tolkar till arabiska. Samling på parkeringen till reservatet och café Våffel-stugan. OBS! Två turer under dagen.

Mårtagården, onsdag 23 maj kl. 19.00

De gamla kartornas landskap

Med 1700- och 1800-talets kartor i handen (eller i mobiltelefonen för de som vill) vandrar vi genom Mårtagårdens odlingslandskap. Vilka åkrar var i bruk för 250 år sedan? Var gick gränsen mot utmarken? Dessa och många andra frågor får vi svar på under cirka 1,5 timmes promenad genom kulturmiljön vid den gamla kaptensgården. Vår guide är historisk-geografen Pär Connelid (tel. 070-2000778). Samling vid Mårtagården.

Näsbokrok, torsdag 24 maj kl. 17.00

Fotovandring

Vill du lära dig ta vackra naturbilder? Ta med din kamera, gärna stativ och följ med naturfotografen Annette Seldén (tel. 0703-54 36 18) till ett av hennes favoritreservat. Under ett par timmar får du chansen att fånga klippor och hav på bild och få med dig några råd på hur du blir en bättre naturfotograf. Ta gärna med fikakorg!
Obligatorisk föranmälan till Annette Seldén senast den 20 maj via mail: seldenphoto@telia.com. Vid regn kan turen ställas in eller flyttas. Samling på parkeringsplatsen vid Näsbokrok.

Tjolöholm, lördag 26 maj kl. 08:00

Fågellivet vid Tjolöholm

Följ med naturpedagog Pontus Dejenfelt ett par timmar på fågelspaning vid Tjolöholm. Ta med egen kikare och fikakorg. Terrängen är varierad så vi rekommenderar rejäla skor och kläder efter väder. Samling vid parkeringen till fågeltornet ute vid Tjolöholm (samåkning från naturum Fjärås Bräckas parkering kl. 07:30).

Näsnabben, lördag 26 maj kl. 10.00.

Näsetstigen

Den 6 km långa Näsetstigen är en av vandringsstigarna i " Åkulla bokskogar". Större delen av vandringen äger rum i naturreservatet "Näsnabben". Vi passerar gamla torp.

Här finns även en pestkyrkogård, som användes när digerdöden härjade fram till början av 1700-talet. Grova skor och fika. Minst tre timmar. Samling vid Norra Kanåsen, Grimeton. Kontakta Ralf Vidarsson (tel. 0702-92 22 15) för vägbeskrivning till samlingsplatsen.

Osbecks bokskogar, söndag 27 maj kl. 09.00

Fågelmorgon

Tillsammans med guiden Christopher Gullander (tel. 073-958 50 79) ger vi oss ut på fågelvandring bland spirande bokar, bäckar, enstaka granar och lärkträd. Vill ni lära er mer om fågelsång är detta ett utmärkt tillfälle att följa med! Vandringen tar ungefär 2 timmar. Ta med fika! Samling på stora parkeringsplatsen mitt i reservatet.

Gullbranna, söndag 27 maj kl. 10.00

Liv i sand

Sanddyner är numera en ovanlig naturtyp som naturvården kämpar för att bevara. Vi besöker dessa sanddyner och undersöker både djur- och växtlivet. Vandringen tar cirka 3 timmar och är cirka 4 km. Ta gärna med egen kikare och fika. Fågelguide är Pontus Dejenfelt (tel. 070-325 08 87). Samling vid reservatsparkeringen.

Getterön, måndag 28 maj kl. 08.30

Fågelsångsvandring

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hanar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång en timme i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Samling i naturum Getterön.

Hollandsbjär, onsdag 30 maj kl. 18.00

Kvällsfika med blommande ginst

Packa fikakorgen med något smakfullt för kvällen så avnjuter vi detta i ett av Hallands ginstreservat. Hårginsten, vår landskapsblomma, står förhoppningsvis i full blom. Vi är ute i minst två timmar. Kontakt: Kerstin Seger (tel. 070-561 74 32). Samling på reservatets parkering eller för samåkning på Tivolitorget i Laholm kl. 17.30.

Karsefors, lördag 2 juni kl. 10.00

Upptäck Karsefors!
Hörslinga erbjuds under vandringen.

Vi går en liten vandring under ett par timmar längs med Lagan. Vi njuter av den vackra utsikten mot fallet, tittar på naturen och de kulturlämningar som vi hittar. Länsstyrelsen informerar om sina planer för reservatet. Kontakt: Conradin Weindl (tel. 010-224 33 91). Samling vid den lilla parkeringen på norra sidan om Karsefors.

Haverdal, söndag 3 juni kl. 14.00

Fågelvandring

Vi vandrar i det restaurerade Haverdalsreservatet och både tittar och lyssnar på
vårens fågelkör som är som mest intensiv just vid denna tid. Vi försöker också se vilka effekter röjningarna i reservatet har haft på fågellivet. Fågelguide är Anders Wirdheim (tel. 0705-13 75 76). Ta med fika. Vi är ute i minst två timmar. Samling på reservatets parkering i Lynga.

Bollaltebygget, söndag 3 juni kl. 15.00

Heden, hultet och husen

Vi vandrar runt i kulturreservatet Bollaltebygget. Mellan hedens ginstplantor och slåttergubbar, över stenmurarna till bokskogens djupa grönska och tillbaka till husens varma famn. Rundvandringen tar cirka 2 timmar och är något kuperad. Vi fikar längst upp på heden. Guide på vandringen är Kill Persson, (tel. 0703-21 62 22). Samling vid P-platsen till Bollaltebygget.

Steningekusten, tisdag 5 juni kl. 20.00

Naturnatta

Vi vandrar ut till Gåsanabbe och får en presentation av naturreservatet. Vi fikar och tittar på solnedgången. Naturskyddsföreningen Falkenberg bjuder på tilltugg. Vi är ute i minst två timmar. Kontakt: Rune Weinstrand (tel. 0704-46 51 26). Samling på parkeringen vid Ugglarps kvarn. Samåkning från ICA Kvantum Falkenberg kl. 19.30.

Steningekusten, onsdag 6 juni kl. 17.00

Björkröjning och skötselguidning 

Tillsammans med reservatsförvaltare Carina Lundqvist (tel. 070-569 46 84) utför vi handgriplig skötsel i Steningekustens naturreservat. Röj björkar och känn känslan av att du medverkar till att återfå en öppen vy över kustheden. Ta med ungbjörkar hem om du vill pynta till student och skolavslutning. Aktiviteten tar 2-3 timmar. Ta med såg och fika! Samling vid reservatets parkering vid Ejdervägen (Stensjöstrand).

Getterön, lördag 9 juni kl. 10.00

Humlesafari

Följ med på humlesafari! Våra lurviga vänner humlorna tillhör några av de viktigaste av naturens pollinatörer. På denna exkursion får du lära dig att känna igen flera av arterna och får lära dig hur humlans år ser ut. Vi fångar in humlor och tittar närmare på deras fina detaljer. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om humlor. Samling i naturum Getterön.

Fjärås Bräcka, lördag 9 juni kl. 11.00

Så tar vi hand om naturen

Följ med på en vandring i reservatet i några av de olika skötselytorna. Carina Lundqvist från Länsstyrelsen som jobbar med skötsel av reservat berättar om slåtter, bete, bränning, röjning och markstörning som skötselmetoder för att gynna naturvärden i naturreservatet. Hur tar vi hand om naturen på Fjärås Bräcka på bästa sätt? Guidningen tar ungefär 1,5 timme. Samling vid naturums entré.

Möllegård, lördag 9 juni kl. 14.00

Bland yngel och håvar

Varje vår för med sig en enorm explosion av liv då grodor, insekter och fiskar föryngrar sig. Vi kommer att titta närmare på grodyngel, trollsländelarver och olika fiskar, som till exempel den ovanliga grönlingen, genom att håva efter dem. Guide är David Bartholdsson (tel. 0725-21 18 37). Ta med fika samt ordentliga kläder! Vi är ute i minst två timmar. Samling på reservatets parkering (intill Riccardos).

Yttra Berg, söndag 10 juni kl. 10.00

Ett område med skönhet

I Yttra Berg möts vi av ett gammaldags landskap som i stort sett är bevarat sedan 1830-talet. Här finns en bra utsiktsplats och flera naturstigar - var och en inte så långa. Det blir ingen långvandring idag utan mera en "feel good"-aktivitet. Vi luktar på blommorna och kollar efter gamla odlingsminnen. Här finns ett litet museum med en utställning över gårdens historia. Det går att äta matsäcken inomhus. Vi är där i cirka tre timmar. Kontakt: Alf Rolandsson, (tel. 0705-77 71 17). Samling på reservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena kl. 08.45.

Getterön, måndag 11 juni kl. 08.30

Fågelsångsvandring

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hanar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång en timme i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Samling i naturum Getterön.

Mårtagården, måndag 11 juni kl. 18.00

Nordhalländska hagar och ängar

Mårtagården är ett av Hallands tre kulturreservat. De senaste åren har två ängsbackar röjts från träd och buskar och förra året slogs de och räfsades. Arbetet syftar till att bevara och utveckla backarnas fina torrmarksflora. Kring husen växer ett antal förvildade trädgårdsväxter och i skogen intill finns bland annat sällsynta björnbär. Jan Johansson (tel. 0708-66 98 64) guidar under cirka två timmars lätt vandring. Samling vid Mårtagården.

Morups tånge, söndag 17 juni kl. 10.00.

De vilda blommornas dag

Vandring ett par timmar på strandängarna med skön fågelsång i omgivningarna. Medtag fika. Kontakt: Arne Lysell (tel. 0705-52 49 15). Samling på P-platsen vid fyren.

Gamla Varberg, söndag 17 juni kl. 10.00

De Vilda Blommornas Dag

I år förlägger vi vår vandring till Gamla Varberg där vi hoppas hitta några vanliga och en del ovanliga växtarter. Det finns fuktiga partier så oömma skor och kläder rekommenderas men vandringen går i lätt terräng. Det kommer även att ges tillfälle till fika på toppen av berget om vädret tillåter. Vi är ute i minst två timmar. Guide: Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43). Samling på reservatets parkering.

Gassbo, söndag 17 juni kl. 11.00

Äventyrsvandring bland gröna löv och rödlistade arter

Följ med på äventyr i Gassboreservatets bokskog i sällskap med naturguiden Alma Bågefalk (tel. 076-236 98 08) och trollet Grålle! Tillsammans ger vi oss ut på upptäcktsfärd för att leta efter områdets värdefulla, rödlistade arter. Vem hjälper oss på vägen? Guidningen vänder sig till barn och alla andra med barnasinnet och upptäckarglädjen i behåll! Ta gärna med lupp eller kikare och glöm inte matsäcken! Vandringen tar ca 3 timmar. Samling vid naturreservatets parkering.

Yttra Berg, söndag 17 juni kl. 15.00

De vilda blommornas dag

Området har en rikare berggrund än omgivande marker, därför går det att finna många både vackra och ovanliga växter på de ogödslade ängarna. Området är kuperat men det krävs bara ett par oömma skor för att delta. Ta med fika – vi är ute i minst två timmar. Kontaktpersoner: Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43) och Anita Skantze (tel. 0346-340 43). Samling på gårdsplanen till Aronsgården.

Sundsholm, måndag 18 juni kl. 18.00

Landskapsvård och biologisk mångfald i Fylleåns dalgång

Naturreservatsförvaltarna Emelie Andersen och Henrik Malm på Länsstyrelsen tar oss med på en vandring i naturreservatet Sundsholms odlingslandskap. Vi upptäcker artmångfalden i de blomsterrika slänterna och vid sjökanten. Vi får ta del av områdets historia och tittar på utförda och planerade skötselåtgärder. Vandringen tar cirka 3 timmar. Ta med fika! Samling vid reservatets parkering.

Getterön, lördag 23 juni kl. 10.00

Fjärilsvandring

Under sommarhalvåret flyger ett hundratal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Samling i naturum Getterön.

Getterön, onsdag 27 juni kl. 18.00

Växtvandring

Nu blommar det för fullt. Följ med ut på en vandring med guiden Christer Andersson och se vilka växter som finns att upptäcka under högsommaren. Vi vandrar längs med naturstigen vid naturum Getterön. Vi lär oss hur vi kan se vilken växtfamilj en växt tillhör för att lättare kunna hitta den i floran? Vad skiljer den ena växten från den andra? Samling i naturum Getterön.

Fjärås Bräcka, fredag 29 juni kl. 12.00-15.00

Lilla naturhjälpen

Hjälp naturums pedagoger hjälpa naturen på Fjärås Bräcka. Varför kan det vara bra att hjälpa naturen på traven? Få svar på det och lite till. Med spade eller sekatör röjer vi för att hjälpa både växter och insekter för att de skall trivas bättre, växa och ha plats till bohål. Bli en naturhjälpare du också! Samling vid naturums entré.

Äskhult, fredag 29 juni kl. 14.00 

Från grep till gaffel

Emma Johnson Trädgårdsdesign förvaltar, restaurerar och återskapar kålgårdar, mullbänkar och grönytor omkring byggnaderna på Äskhults by. De bjuder in till en rundvandring där de visar det arbete som utförts för att återskapa byns kålgårdar och mullbänkar. De berättar om vad som odlas och varför, samt en introduktion till de mest betydelsefulla växterna. Vi är ute cirka 2 timmar. Samling på Laret (bytorget i Äskhult).

Särö Västerskog, lördag 30 juni kl. 10.00

Floravandring

I år gör vi en tur tillsammans med guiden Jan Kuylenstierna (tel. 0730-63 00 49) i reservatets norra delar. Turen går i lätt till medelsvår terräng och tar cirka 3 timmar. Vi besöker Örnfuran och gör en kaffepaus vid Kumlet, ett bronsåldersröse på områdets högsta punkt. Under vandringen kommer vi att studera områdets intressanta flora i skog och vid strand. Tag med fika! Samling vid reservatets parkering.

Fjärås Bräcka, lördag 30 juni kl. 19.30

Ekoxar vid Lygnern

Så här års är det återigen hög tid för Sveriges största skalbagge att krypa upp ur marken för att hitta en partner och äta sav från ekarna. Vi tar oss upp längs Lygnerns norra sida för att hitta en plats där vi har chans att få se dessa stora insekter livs levande. Ove Johansson möter upp på plats och Linda Landberg och Arvid Enémar är kvällens värdar. Vi är ute i minst tre timmar. Enkel fika från naturums café finns att köpa på plats. Samåkning på naturums parkering.

Vadkärr, söndag 1 juli kl. 10.00

Bland blommande orkidéer
och slåttergubbar

Vadkärr är ett Natura 2000-område i Veddige, föredömligt skött av syskonparet Anna Greta Sturesson och Göran Johansson. Här finns landskapets tätaste förekomst av slåttergubbe. Dessutom bör det vara en mycket rik blomning av jungfru Marie nycklar och nattvioler vid den här tiden på året. Vi kommer att vandra i lugnt och fint tempo och det enda som behövs är lite grövre skor och fika. Vi är ute i två timmar. Guide: Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43). Samling på parkeringen.

Hållsundsudde/Sönnerbergen, söndag 1 juli kl. 10.30

Guidning till Lotsutkiken

Vill du lära dig mer om lotsarna och lotsutkiken på Mönster är det här ett tillfälle för dig. Vi träffas vid reservatsparkeringen på Mönster och vandrar med guide Jan Olsson (tel. 0705-85 61 87) gemensamt ut till den utvändigt nyrenoverade Lotsutkiken, som håller öppet under guidningen. Guidningen tar 1,5-2 timmar. Kom ihåg fikakorgen! OBS! Maxantal deltagare är 25. Anmälan senast 28 juni till jan.olsson@odontologi.gu.se. Samling på reservatets parkering längst ned på Mönstervägen.

Haverdal, söndag 1 juli kl. 14.00

Fotovandring

Utflykt med naturfotografen Patrik Leonardsson (tel. 070-6226121) som lär ut hur man tar bättre naturbilder. Vi rör oss kring ån Skintan och övar på att skapa bilder i stort och litet landskap. Förvridna tallar och sandformationer brukar vara spännande motiv i detta område. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering i Lynga.

Getterön, lördag 7 juli kl. 10.00

Fjärilsvandring

Under sommarhalvåret flyger ett hundratal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Samling i naturum Getterön.

Särö Västerskog, lördag 7 juli kl. 10.00

Upptäck Särö

Följ med vår guide Lars Persson (tel. 0727-45 70 80) och njut av reservatets unika natur och öns kulturhistoria. Vandringen tar cirka 3 timmar och går mestadels på klipp- och skogsstigar. Ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering nedanför Stallbacken (Gustav V:s väg).

Fjärås Bräcka, lördag 7 juli kl. 19.30

Ekoxar vid Lygnern

Så här års är det återigen hög tid för Sveriges största skalbagge att krypa upp ur marken för att hitta en partner och äta sav från ekarna. Vi tar oss upp längs Lygnerns norra sida för att hitta en plats där vi har chans att få se dessa stora insekter livs levande. Ove Johansson möter upp på plats och Linda Landberg och Arvid Enémar är kvällens värdar. Vi är ute i minst tre timmar. Enkel fika från naturums café finns att köpa på plats. Samåkning på naturums parkering.

Morups tånge, onsdag 11 juli kl. 18.00

Vadarkväll vid Morups tånge

Vi skådar fågel vid denna fantastiska vadarlokal, där allt kan hända. Ledare finns på plats. Vi är ute i två timmar. Kontaktpersoner är Ann-Jeanette Fagerblom (tel. 0705-29 23 53) och Marita Niklasson (tel. 0706-98 46 72). Samling vid Korshamns parkering, Morups Tånge.

Fjärås Bräcka, lördag 14 juli kl. 10.00

Botanisk vandring på Fjärås Bräcka

Nyfiken på vad som växer och blommar på Fjärås Bräcka? Följ då med Jan Kuylenstierna på en botanisk vandring i reservatet och njut av sommarens grönska. Den här gången är det fokus på Bräckans västra sida. Guidningen tar ungefär 1,5 timme. Samling vid naturums entre.

Gårdshult, söndag 15 juli kl. 14.00

Fotovandring, tema kulturlandskap

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson (tel. 070-6226121) lär vi oss att fotografera i kulturhistoriskt landskap och skapar bilder där allmogeåkrar, fägator och gamla hus utgör en röd tråd i motiven. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering.

Västra Getterön, onsdag 18 juli - söndag 22 juli kl. 10.00 och kl. 13.00

Vad finner jag på en strand?

Möt oss på stranden och följ med på en upptäcktsfärd utmed strandkanten under ett par timmar. Att vandra längs med havsstranden är alltid en rolig upplevelse. Man finner djur och växter som havet sköljer upp på stranden. Vi letar strandfynd och lär oss vad det är vi hittar. Vi har håvar,
vattenkikare och luppar med oss. Vid regn och kraftig blåst flyttas aktiviteten inomhus till naturum Getterön. Guide: Linda Gustafsson (tel 070-922 15 50). Samling vid Femte vik längst ut på Getterön. OBS! Ges vid två tillfällen fem dagar i följd.

Morups tånge, onsdag 18 juli kl. 18.00

Vadarkväll vid Morups tånge

Vi skådar fågel vid denna fantastiska vadarlokal, där allt kan hända. Ledare finns på plats. Vi är ute i två timmar. Kontaktpersoner är Ann-Jeanette Fagerblom (tel. 0705-29 23 53) och Marita Niklasson (tel. 0706-98 46 72). Samling vid Korshamns parkering, Morups Tånge.

Getterön, torsdag 19 juli kl. 18.00

Växtvandring

Nu blommar det för fullt. Följ med ut på en vandring med guiden Christer Andersson och se vilka växter som finns att upptäcka under högsommaren. Vi vandrar längs med naturstigen vid naturum Getterön. Vi lär oss hur vi kan se vilken växtfamilj en växt tillhör för att lättare kunna hitta den i floran? Vad skiljer den ena växten från den andra? Samling i naturum Getterön.

Fjärås Bräcka, fredag 20 juli kl. 12.00-15.00

Lilla naturhjälpen

Hjälp naturums pedagoger hjälpa naturen på Fjärås Bräcka. Varför kan det vara bra att hjälpa naturen på traven? Få svar på det och lite till. Med spade eller sekatör röjer vi för att hjälpa både växter och insekter för att de skall trivas bättre, växa och ha plats till bohål. Bli en naturhjälpare du också! Samling vid naturums entré.

Virsehatt, fredag 20 juli kl. 16.00 och 18.00

Väsenvandring 

Eftermiddagssolen lyser över Virsehatts trädtoppar men vad är det som rör sig mellan trädstammarna? Följ med på en upplevelsevandring för stora och små till Virsehatts mäktiga klippa. Glöm allt du lärt dig om hur naturen fungerar och gör dig redo att möta den igen med nya ögon. Kontakt: Ulrika Einebrant, Ecocom (tel. 076-804 11 84). Samling på reservatets parkering.
OBS! Två föreställningar med begränsat antal platser (45 st/föreställning). Plats bokas via kalendern på: www.lansstyrelsen.se/halland (anmälan öppnar den 20 juni).

Vendelsö, söndag 22 juli kl. 10.00

Blomstervandring

Idag har du möjlighet att åka ut till Vendelsö med naturguiden Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43). Vandringen på ön blir lättgången. Vi tar en fikapaus vid en vattensamling som kallas Näckrosdammen. Där hittar vi den ovanliga vattenormbunken klotgräs. Andra ovanliga växter som vi kan upptäcka är dvärglin, knutört, strandbeta och etternässla. Hemresa cirka kl. 15.00. Båttransporten kostar 140:-. OBS! max antal platser är 21 personer och därför krävs förhandsanmälan före 20 juli till Christer Andersson, ch_andersson5@hotmail.com eller tel 070-5757143. Samling i hamnen i Stavder.

Näsbokrok, söndag 22 juli kl. 10:00

Djur och växter i havet

Arvid Enemar berättar om och hjälper oss att identifiera de djur och växter vi finner i havet. Ta gärna med egen håv, badkläder, snorkel och cyklop. Glöm inte fika. Vi är ute cirka 2 timmar. Kontaktperson: Eva Anani, (tel. 0709-694024). Samling på parkeringsplatsen till naturreservatet.

Morups tånge, onsdag 25 juli kl. 18.00

Vadarkväll vid Morups tånge

Vi skådar fågel vid denna fantastiska vadarlokal, där allt kan hända. Ledare finns på plats. Vi är ute i två timmar. Kontaktpersoner är Ann-Jeanette Fagerblom (tel. 0705-29 23 53) och Marita Niklasson (tel. 0706-98 46 72). Samling vid Korshamns parkering, Morups Tånge.

Fjärås Bräcka, lördag 28 juli kl. 11.00

Kulturhistoria på Fjärås Bräcka

Följ med guide Lars Persson på vandring genom det kulturhistoriskt rika landskapet på Fjärås Bräcka. Vandringen är cirka 1,5 timme lång. Vi rekommenderar kläder efter väder och bra skor. Samling vid naturums entré.

Yttra Berg, lördag 28 juli kl. 13.00

Slåtter i Yttra Berg

Alla är välkomna att delta i årets slåtter. Ta med eftermiddagsfika och gärna lie och räfsa. Kl. 18.00 bjuds slåtterfolket på gille med sill med tillbehör samt underhållning. Kontakt: Solbritt Karlsson (tel. 072-7062569). Samling vid Aronsgården.

Morups tånge, onsdag 1 augusti kl. 18.00

Vadarkväll vid Morups tånge

Vi skådar fågel vid denna fantastiska vadarlokal, där allt kan hända. Ledare finns på plats. Vi är ute i två timmar. Kontaktpersoner är Ann-Jeanette Fagerblom (tel. 0705-29 23 53) och Marita Niklasson (tel. 0706-98 46 72). Samling vid Korshamns parkering, Morups Tånge.

Getterön, lördag 4 augusti kl. 10.00

Fjärilsvandring

Under sommarhalvåret flyger ett hundratal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Samling i naturum Getterön.

Fjärås Bräcka, söndag 5 augusti kl. 10.00

Nyfiken på spindlar!

Följ med Hans Lindqwist, spindelexpert och biolog på äventyr i reservatet och lär dig mer om dessa åttabenta filurer. Behöver man vara rädd för dem? Hur farliga är de? Få svar på dessa frågor och fler därtill. Guidningen tar ungefär 1,5 timme. Samling vid naturums entré.

Haverdal, söndag 5 augusti kl. 14.00

Upptäck Haverdalsreservatet
Hörslinga erbjuds under vandringen.

Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) på en upptäcktsfärd längs naturstigen. Vandringen tar cirka 2 timmar. Samling på reservatets parkering i Lynga.

Hökafältet, tisdag 7 augusti kl. 15.00

Kom var med och upptäck!

Vad kan gömma sig i en nygrävd sandhåla? Gammal som ung, upptäcker vi vad som hunnit komma först i de nyskapade dynerna på Hökafältet nära havet. Finns det något som växer, något som kryper eller flyger där? Har du en lupp, kamera, genomskinlig burk eller fjärilshåv så ta med detta, men det är inget måste. Men att ta med fika är ett måste! Vi är ute i minst två timmar. Kontaktperson: Margareta Lindgren (tel. 073-087 48 90). Samling på stranden rakt nedanför mittparkeringen på Hökafältet.

Morups tånge, onsdag 8 augusti kl. 18.00

Vadarkväll vid Morups tånge

Vi skådar fågel vid denna fantastiska vadarlokal, där allt kan hända. Ledare finns på plats. Vi är ute i två timmar. Kontaktpersoner är Ann-Jeanette Fagerblom (tel. 0705-29 23 53) och Marita Niklasson (tel. 0706-98 46 72). Samling vid Korshamns parkering, Morups Tånge.

Hagöm, torsdag 9 augusti kl. 18.30

Bland falkfångare och sandjägare

Hagöns och Östra Strandens natur och historia presenteras av naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55). Vi får svar på varför Köpenhamn ligger där och vad det är för en lång vall som finns i skogen. Vi är ute i minst två timmar. Samling vid infarten till Hagöns camping.

Fjärås Bräcka, fredag 10 augusti kl. 12.00-15.00

Lilla naturhjälpen

Hjälp naturums pedagoger hjälpa naturen på Fjärås Bräcka. Varför kan det vara bra att hjälpa naturen på traven? Få svar på det och lite till. Med spade eller sekatör röjer vi för att hjälpa både växter och insekter för att de skall trivas bättre, växa och ha plats till bohål. Bli en naturhjälpare du också! Samling vid naturums entré.

Vallda Sandö, lördag 11 augusti kl. 08.00

Fågelvandring

Området hyser en rik och varierad fågelfauna där vi bland annat har möjlighet att se olika änder, rovfåglar, måsfåglar och vadare. Ta med kikare och fika och följ med Rolf Persson (tel. 0300-633 51) på en cirka 4 tim lång vandring i en delvis kuperad terräng. Samling på reservatets parkering.

Åkulla, lördag 11 augusti kl. 09.30

Vandringar med Åkturen

Vår guide friluftsstrategen Conradin Weindl (tel. 010-224 33 91) möter upp i Varberg vid bussen "Åkturen" som avgår därifrån 09.40. Vi vandrar runt Björkasjön med tid för medhavd lunch i naturskön miljö. Vid Björkekullen får vi en guidad tur runt den unika gårdsmiljön och vi stiftar bekantskap med de nya kulturstigarna i området. Sedan tar oss bussen tillbaka till Varberg – ankomst kl. 16.15. För mer information om "Åkturen" se faktarutan på sid 28. Samling på bussterminalen vid Varbergs station.

Björkekullen, lördag 11 augusti kl. 12.00

En stenrik historia

Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) på en stillsam promenad i torpet Björkekullens spännande kulturlandskap. Vi följer den nya naturstigen i naturreservatet.  Vandringen tar cirka 2 tim och vi avslutar med fika. Samling på reservatets parkering.

Långhultamyren, söndag 12 augusti kl. 10.00

På blöta stigar

Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) på en stillsam promenad längs naturstigen i Långhultamyrens naturreservat. Vi lyssnar på fågelsång, tittar på köttätande växter och kanske får vi se en orre. Stigen kan stundtals vara blöt så ta vattentäta skor eller stövlar. Glöm inte fikat! Vi är ute i minst två timmar. Samling på parkeringen längst in i reservatet.

Tylön, lördag 18 augusti kl. 09.00-17.00

Besök Tylön

Under denna dag har ni chans att besöka Tylön och uppleva dess natur samt gå upp i fyren (mot förköpt biljett). Naturguider kommer finnas på plats kl. 10.00-15.00. Mer information om fyrbiljett, båttransporter och hålltider kommer att finnas på Destination Halmstads och Länsstyrelsens webbplatser. OBS! Arrangemanget kan ställas in eller flyttas vid hårda vindar. Kontakt: Halmstad Tourist Center (tel. 035-12 02 00).

Mästocka ljunghed, söndag 19 augusti kl. 10.00

När ljungen blommar

Mästocka naturreservat har blivit dubbelt så stort! Tillsammans med guiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) upptäcker vi naturen i både den nya och gamla delen. Framför allt njuter vi av ljungens vackra färger. Vandringen tar 2-3 timmar. Ta med fika! Samling vid reservatets parkering.

Getterön, lördag 25 augusti kl. 10.00-14.00

På spaning efter kryp

Följ med på småkrypsvandring kring naturum! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken, under barken på ett träd och inuti en gammal stubbe. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? Samling i naturum Getterön - Drop-in.

Getterön, söndag 26 augusti

kl. 09.00-12.00

Ringmärkningsvisning

Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete och delta i workshopen Ringmärk en fågel, där du får prova på hur det är att vara ringmärkare. I samarbete med Getteröns fågelstation erbjuder vi två visningar och två workshops under dagen. Visning kl. 9-10 och kl. 10-11 samt workshop kl. 10-11 och kl. 11-12. Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd. Vi samlas vid fågelstationen intill naturum.

Krokån, söndag 26 augusti kl. 10.00-12.00

Det är inte långt till Knäred - Krokån

Nu är Lona-slingan vid Kvarnfallet färdig att visas på den "Lokala naturvårdens dag". Alla hälsas välkomna, slingan är lättgången med såväl barnvagn som rullator eller rullstol. Natur- och kulturinformation ges längst vägen. Grillarna hålls tända så du kan grilla din medhavda lunch sittande vid det brusande fallet som nu blivit en av kommunens mest besökta utflyktsplatser. Kontakt: Margareta Lindgren (tel. 073-087 48 90). Samling vid parkeringsplatsen på Prästaskogens naturområde (bron).

Grimsholmen, söndag 26 augusti kl. 18.00

Fotovandring

Grimsholmens naturreservat är ett varierat öppet kusthedslandskap. Fotomotiven är många – landskap, fåglar och växter. Vi gör en vandring i naturreservatet tillsammans med fotoguiden Thomas Andersson/N.

Vandringen tar ca 3 timmar. Ta med kamera och gärna kvällsfika. Max antal deltagare 15 st. Anmäl senast den 23 augusti till Thomas (tel. 070-229 00 52). Samling vid reservatets parkering.

Spenshult, tisdag 28 augusti kl. 18.00

Känn dig trygg i skogen

Är du ovan vid att vistas i skogen? Inget problem, på den nya Hitta Vilse stigen (1 km) i Spenshults naturreservat lär du dig hur du känner dig trygg i skogen och hur du förhåller dig om du ändå skulle gå vilse. Naturguiden HG Karlsson (tel. 070-773 03 55) följer med längs hela sträckan och ger tips till både vuxna och barn. Vi är ute i en dryg timme. Samling på stora parkeringen vid asylboendet i Spenshult.

Äskhult, fredag 31 augusti kl. 14.00 

Från grep till gaffel

Emma Johnson Trädgårdsdesign förvaltar, restaurerar och återskapar kålgårdar, mullbänkar och grönytor omkring byggnaderna på Äskhults by. De bjuder in till en rundvandring där de visar det arbete som utförts för att återskapa Äskhults kålgårdar och mullbänkar. De berättar om vad som odlas och varför, samt en introduktion till de mest betydelsefulla växterna. Vi är ute cirka 2 timmar. Samling på Laret (bytorget i Äskhult).                

Balgö, lördag 1 september kl. 10.00

Stenskvättande

Följ med ut i Varbergs vackra "skärgård"! Det betespräglade landskapet på Balgö är ett eldorado för den natur- och kulturhistoriskt intresserade. Under historisk-geografen Pär Connelids (tel. 070-200 07 78) och Pär Sandbergs ledning vandrar vi bland bronsålderns gravar, 1800-talets odlingsrösen och tittar på fåglar. Promenaden tar cirka tre timmar. Bindande anmälan senast 20:e augusti till Pär Sandberg på e-post parsandbergvbg@gmail.com. Båtavgift tillkommer. Samling vid Balgö brygga. Medtag fika!

Biskopstorp, söndag 2 september kl. 10.00-13.00

Svampens dag i Biskopstorp

Sporer i porer, på taggar eller skivor, på åsar eller bara slätt – mångfalden bland svamparna är stor. Se vår svamputställning samt lyssna till entusiasterna Alice Berglund och Kill Persson (tel. 070-321 62 22). Tips på matsvamp och en bra svamputställning utlovas. Ta med egen fylld svampkorg och du får hjälp med bestämningen. Ta med fika. Samling vid "Besökscentrum" Kroksjöholm mitt i reservatet.

Haverdal, söndag 2 september kl. 14.00

Svampexkursion

Följ med på en svamptur i Haverdalsreservatet. Svampguiden Kill Persson (tel. 0703-21 62 22) visar inte bara vanliga matsvampar utan även den mångfald bland svampar som kan hittas i en halländsk strandskog. Bland tallarna letar vi efter kremlor, riskor, spindlingar och tryfflar! Medtag svampkorg och fika. Vi är ute i två timmar. Samling vid reservatets parkering i Lynga.

Äskhult, söndag 2 september kl. 14.00

Hållbarhetsvandring

Hur och varför restaurerar och förvaltar man ett tidigt 1800-talslandskap? Carina Lundqvist från Länsstyrelsen tar oss med på en ängs- och utmarksvandring. Pär Connelid, historisk geograf, berättar om restaurering av gammal åker och fossila spår på inägorna. Vi är ute cirka 2 timmar. Samling på Laret (bytorget i Äskhult).

Särö Västerskog, lördag 8 september kl. 10.00

Upptäck Särö

Följ med vår guide Lars Persson (tel. 0727-45 70 80) och njut av reservatets unika natur och öns kulturhistoria. Vandringen tar cirka 3 timmar och går mestadels på klipp- och skogsstigar. Ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering nedanför Stallbacken (Gustav V:s väg).

Musikedalen, söndag 9 september kl. 10.00

Höstvandring på åsen

Naturreservatet Musikedalen bildades 2010 och är en sammanslagning och utvidgning av de tidigare naturreservaten Vallåsen och Klinta hallar. I området finns stupande branter, forsande bäckar, sumpskogar, bokskogssluttningar och vidsträckta mossar. Vandringen blir cirka 7-8 km och följer delvis Skåneleden. Vi är ute i 4 timmar. Ta med matsäck för två mål samt rejäla skor som tål väta. Kontakt: Erik Nickolausson (tel. 035-359 48). Samling på parkeringen vid Koarp.

Skavböke, söndag 9 september kl. 10.00

Restaurering av vattendrag

Vad gör Länsstyrelsen för att gynna hotade arter knutna till våra vattendrag? Tillsammans med Hans Bjuringer (tel. 0703-72 71 35) vandrar vi och tittar på delar av vattendraget Sennan. Vi diskuterar hur ån har påverkats av människan och hur man kan restaurera ån för att gynna hotade arter i vattnet. Även praktisk fiskevård kommer att förevisas och alla som vill får hjälpa till med händerna – eller ta med spade, spett eller spann. Vandringen tar 2-3 timmar. Stövlar rekommenderas. Medtag fika. Samling vid Skavböke bygdegård.

Getterön, lördag 15 september

kl. 10.00-14.00

På spaning efter kryp

Följ med på småkrypsvandring kring naturum! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken, under barken på ett träd och inuti en gammal stubbe. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? Samling i naturum Getterön - Drop-in.

Stora Drängabjär, lördag 15 september kl. 10.00.

Svamp i Varberg

Sven Dahlbom leder en svampexkursion till Stora Drängabjärs naturreservat i Dagsås. Vi hoppas att 2018 blir ett lika bra svampår som 2017. Medtag fika, svampkorg och oömma skor. Vi är ute i minst två timmar. Kontaktperson: Christer Andersson (tel. 0705-75 71 43). Samling vid Dagsås kyrka.

Fjärås Bräcka, lördag 15 september kl. 11.00

Kulturhistoria på Fjärås Bräcka

Följ med guide Lars Persson på vandring genom det kulturhistoriskt rika landskapet på Fjärås Bräcka. Vandringen är cirka 1,5 timme lång. Vi rekommenderar kläder efter väder och bra skor. Samling vid naturums entré.

Mårås, söndag 16 september kl. 10.00

Lugn i naturen

Naturen bjuder på bästa miljön för avslappning och vila från det informationsbrus som ständigt omger oss. Genom övningar i medveten närvaro tränar vi våra sinnen till både vila och skärpa. Vi upptäcker detaljer i både yttre och inre landskap. Ta med fika och sittunderlag. Vi håller på i två timmar. Kontaktperson är Gunilla Kabell (tel. 0706-00 34 18). Samling på reservatets parkering vid infoskyltarna nära Jansbergssjön.

Nabbens naturreservat, söndag 16 september kl. 14.00

Svampvandring

Följ med på en svamputflykt i och omkring Nabbens naturreservat. Efter svampplockarpromenaden i den vackra bok-och blandskogen fikar vi och undersöker svampskörden med hjälp av svampkännare Sven Dahlbom (tel. 0767-84 14 69). Längd cirka 3 timmar. Glöm inte fika! Samling vid Åkulla friluftsgård.

Steningekusten, onsdag 19 sept. kl. 17.00

Fotovandring Kust

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson (tel. 070-622 61 21) lär vi oss att ta trolska kustbilder i skymningen. Vi rör oss i området kring Glassvik och söker stämningar där havet möter Hallands vackra klippkust. Här övar vi på långtids-exponeringar. Stativ är ett måste och jag har 3 stycken för utlåning. Vi är ute i tre timmar. Samling på parkeringen till Göstas café i Steninge.

Biskopstorp, lördag 22 september kl. 10.00

Hålvägsslingan

Följ med naturguiden HG Karlsson längs Hålvägsslingan. Det blir en vandring med många berättelser då vi följer gamla kulturspår. Vandringen är cirka 3,5 km och tar cirka 3 timmar. Medtag egen fika. Kontaktperson är Jan-Åke Bengtsson (tel. 0765-39 30 30). Samling på reservatets parkering ovanför Skogsstugan.

Näsbokrok, lördag 22 september kl. 11.00 OBS! Flyttad till onsdagen den 26 september klockan 17.00

Fotovandring

Vill du lära dig ta fina naturbilder? Följ med naturfotografen Annette Seldén (tel. 0703-54 36 18) till ett av hennes favoritreservat. Under ett par timmar får du chansen att fånga
klippor och hav på bild och få med dig några råd på hur du blir en bättre naturfotograf. Ta gärna med fika. Obligatorisk föranmälan till Annette Seldén senast den 16 september via mail: seldenphoto@telia.com. Vid regn kan turen ställas in eller flyttas. Samling på parkeringsplatsen vid Näsbokrok.

Getterön, söndag 23 september

kl. 10.00-16.00

Folk och Fåglar

En heldag i fåglarnas och fågelskådandets tecken. Tusentals fåglar rastar i fågelreservatet för att ladda upp inför den fortsatta resan och vi njuter av dem under denna dag. Vi bjuder på fågelguidningar, föreläsningar, kikarförevisningar, ringmärkningsvisningar och roliga aktiviteter för barnen. För hela programmet se folkochfåglar.se.

Lunnamossen, söndag 23 september kl. 11.00

Mossens makalösa medicin

Vad har vitmossa, tranbär, grankåda och sprängticka gemensamt? Jo, alla har de använts länge och framgångsrikt för att främja människors hälsa. Och alla är de arter som går att finna på en plats som denna. Tillsammans med naturguiden Alma Bågefalk (tel. 076-236 98 08) ger vi oss ut på myr-
holmarna i den vackra Lunnamossen. Vi lär oss mer om naturens medicin och provar på att tillverka kådsalva och te på sprängticka över öppen eld. Ta med egen matsäck och en liten burk till salvan! Gummistövlar rekommenderas! Guidningen tar cirka 4 timmar. Samling vid Unnaryds kyrka.

Rönnö naturreservat, söndag 23 september kl. 14.00

Historien i landskapet

Följ med historisk-geografen Pär Connelid (tel. 070-200 07 78) på en cirka två timmar lång vandring över byn Baggabyggets gamla inägor, belägna inom Rönnö naturreservat. Här finns många och tydliga historiska spår: medeltida åkrar, kvarnlämningar, backstugor m m. Medtag fika! Samling på P-platsen vid Baggabygget i södra delen av reservatet.

Vessingesjön/Skummeslöv södra, lördag 29 september kl. 14.00

Bland jordtungor och vaxskivlingar i södra Halland

Röda, gula, gröna, lila, bruna, vita eller svarta. Gräsmarkernas svampar har en mångfald av färger. Vi besöker olika gräsmarkslokaler i södra Halland. Medtag fika – vi är ute minst tre timmar. Guidar gör Kill Persson (tel. 0703-21 62 22). Samling vid Veinge kyrka.

Blåalt, lördag 6 oktober kl. 09.30

Ut i det blå

Vi vandrar cirka 4 timmar i orörd gammal ädellövskog genom Blåalts naturreservat. Naturen är varierande med berghällar, sumpskog och en vacker sjö, Hönssjön. Här finns spår av både vildsvin och tama "ollonsvin" från förr. Ta bra skodon och fika i ryggsäcken. Färdledare Ingar Pettersson (tel. 070-588 87 88) och Mary Ottosson. Samling på Tivolitorget i Laholm för samåkning.

Getterön, söndag 7 oktober

kl. 09.00-12.00

Ringmärkningsvisning

Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete och delta i workshopen Ringmärk en fågel, där du får prova på hur det är att vara ringmärkare. I samarbete med Getteröns fågelstation erbjuder vi två visningar och två workshops under dagen. Visning kl. 9-10 och kl. 10-11 samt workshop kl. 10-11 och kl. 11-12. Ringmärkningen är väderberoende och vid regn är visningen inställd. Vi samlas vid fågelstationen intill naturum.

Fjärås Bräcka, söndag 14 oktober kl. 10.00

Svampvandring

Följ med ut bland soppar, kremlor och riskor på upptäcktsfärd på Bräckan tillsammans med biologen Hans Lindqwist. Vi undersöker mångfalden bland svampar, inte bara matsvamp. Turen tar cirka 2 timmar. Ta gärna med svampkorg och fika. Vi rekommenderar kläder efter väder och bra skor. Samling vid naturums entré.

Biskopstorp, lördag 20 oktober, kl. 10.00

En vandring i höstens tecken

Vi följer den tillgängliggjorda leden runt Kroksjön. Vandringen är drygt 1 km i lätt terräng och tar cirka en timme. Den lämpar sig även för rullstol och barnvagn. Fika kan köpas vid torpet till självkostnadspris, eller ta med egen fika. Kontaktperson är Jan-Åke Bengtsson (tel. 0765-39 30 30). Samling vid "Besökscentrum" Kroksjöholm mitt i reservatet.

Gäddevik, lördag 20 oktober kl. 11.00

Fotovandring

Vill du lära dig ta vackra naturbilder? Ta med din kamera, gärna stativ och följ med naturfotografen Annette Seldén (tel. 0703-54 36 18) till ett av hennes favoritreservat. Under ett par timmar får du chansen att fånga hösten i Gäddevik på bild och få med dig några råd och tips på hur du blir en bättre naturfotograf. Ta gärna med fikakorg! Obligatorisk föranmälan till Annette Seldén senast den 14 oktober via mail: seldenphoto@telia.com. Vid regn kan turen ställas in alt flyttas. Samling på parkeringsfickan vid Gäddevik (utefter Tostaredsvägen).

Björkekullen/Älmebjär, söndag 21 oktober kl. 10.00 Björkasjö runt

Vi går en slinga på cirka 5,5 km runt Björkasjö. Vi passerar två naturreservat. På Björkekullen har tiden stått stilla sedan de sista ägarna lämnade gården. Det är ett gammalt torpställe omgivet av ett småskaligt odlingslandskap med kluriga lösningar. Älmebjär består av en höjd med sluttningar ner mot Björkasjö. Bokskogen dominerar med många gamla träd. Ta med fika. Vi är ute i minst tre timmar. Kontaktperson: Lars Aronsson 073-069 99 66. Samling på vandrarhemmet i Bråtadal.

Äspered Datum bestäms senare – se nedan

Laxsafari i Stensån

Laxen är Hallands landskapsdjur. Följ med på en guidad visning till laxens och havsöringens lekplatser i Stensån under ledning av Hans Schibli (tel. 0706-91 90 09) från Länsstyrelsen. Medtag oömma kläder, stövlar och fika. Mycket goda fotomöjligheter. Samlingsplats är Stensån vid vägen till Vindrarp. OBS! Guidningen sker en söndag i intervallet 28 oktober – 8 november, när det är bra förutsättningar för att träffa rätt vattenföring. Information om datum, tid och vägbeskrivning kommer ut på Länsstyrelsens webbplats och sociala medier minst en vecka innan guidning.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 600 ärenden om året.