Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 % av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhetPDF

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringenPDF

Underlaget innehåller

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson:

Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten.

Introduktion till klimatanpassning i Halland

Länsstyrelsen i Halland har med hjälp av Länsstyrelsen i Skåne tagit fram en skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter.

Introduktion till klimatanpassning i Halland.PDF

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Halland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimatet i Halland.PDF

Klimat, observationer och framtidsscenarier – medelvärden för Hallands län

Dagliga observationsdata från SMHI:s väderstationer har samlats in och räknats på. Medelvärden har därefter beräknats för hela länet. Årsmedelvärden presenteras i stapeldiagram. Beräkningarna av framtida klimatscenarier har gjorts med SMHIs regionala klimatmodell RCA3.

Klimat, observationer och framtidscenarier i HallandPDF

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de har tagits fram.

Länk till SMHI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket fick i uppdrag att redovisa exempel och metoder för hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar. I denna rapport har Boverket analyserat hur plan- och bygglagstiftningen kan användas för att anpassa planering och byggande till kommande klimatförändringar.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket fick i uppdrag att utföra en fördjupad analys av hur tillämpningen av systemet för planering och byggande i kommunerna kan främja klimatanpassningen. Rapporten innehåller texter av karaktären allmänna råd.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skriften är slutresultatet av projektet Mångfunktionella ytor - klimatanpassning av befintlig byggd miljö och tätorter genom grönstruktur som är ett nationellt miljömålsprojekt inom miljömålsuppföljningen. Projektet hat genomförts i samarbete mellan Boverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt MOVIUM.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en rapport som förklarar begreppet grön infrastruktur och ger en bild av hur det kan användas för att minska risker kan uppstå vid ett förändrat klimat.

Läs rapporten här.PDF

 

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått i ett projekt vars syfte var att studera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet.

Kulturarv för framtida generationer.PDF

Bilaga Kulturarv för framtida generationer.PDF

 

Stigande hav, översvämningar & skyfall

WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län studerat den stigande havsnivåns påverkan på Hallands kust. Syftet med utredningen har varit att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat klimat.

Läs rapporten här.PDF

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativ.a konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Klimatanpassning Viskan.PDF

Fördjupat resultat Viskan.PDF

Vägledning Viskan.PDF

Nationell plattform för arbete med naturolyckor har genomfört fyra seminarier om översvämningsproblematik. Några av de exempel som presenterades vid seminarierna har valts ut och presenterats i denna sammanställning.

Läs mer på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. I rapporten redogörs för hur tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar.

Läs rapporten här.PDF

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört karteringarna. Dessa finns tillgängliga i pdf-format samt på sökbar karta. Karteringarna lämpar sig än så länge endast för översiktlig

Länk till karteringar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario skyfall.PDF

Värmebölja

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en rapport för att öka kunskaperna om värmebölja i länet genom att redovisa observerad och beräknad förekomst av värmebölja samt vad en värmebölja kan får för konsekvenser för länet. Rapporten vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, enskilda och andra aktörer i länet som riskerar att drabbas av konsekvenserna av en värmebölja. 

Läs rapporten här.PDF

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassnings-samordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Läs händelsescenariot här.PDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)