Skyddsobjekt

I Hallands län finns flera samhällsviktiga anläggningar som är av stor betydelse för länet och i vissa fall även för hela landet. För att förstärka skyddet av anläggningarna kan Länsstyrelsen besluta att de ska vara skyddsobjekt.

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om civila skyddsobjekt. Du som äger eller nyttjar objektet är ansvarig för att avgöra behovet av skydd. Detta gäller för de objekt och anläggningar som bedöms som särskilt samhällsviktiga.

Ansökan om skyddsobjekt

  1. Fyll i blanketten Ansökan om skyddsobjektPDF
  2. Använd en blankett per objekt. Ange om objektet är nytt eller om ansökan gäller ett tidigare skyddsobjekt.
  3. Skriv ut och skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Vad säger lagen?

Enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) får Länsstyrelsen besluta att vissa typer av byggnader, anläggningar och områden ska vara skyddsobjekt.

Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret och grovt rån. Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.

Det är Försvarsmakten som fattar beslut när det gäller militära skyddsobjekt.

En noggrann intresseavvägning

Före ett beslut om skyddsobjekt måste Länsstyrelsen alltid göra en noggrann intresseavvägning. Beslutet ska så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Skyddsobjektet får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att behovet av skydd ska vara tillräckligt.

Hur känner du igen ett skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt markeras tydligt med gula skyltar. Skyltarna sitter på själva skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår det vem som beslutat om skyddsobjektet, utifrån vilket lagrum och vilket slags förbud som gäller.

Det är förbjudet att beträda ett skyddsobjekt utan tillstånd

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom ett särskilt beslut kan tillträdesförbud förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersätta av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

För bevakning av ett skyddsobjekt av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbuden kan dömas till böter eller fängelse.

Kontakt