Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att en olycka har inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

I Sverige finns tre kärnkraftverk. Ringhals som ligger strax norr om Varberg i Hallands län, Oskarshamn som ligger i Kalmar län samt Forsmark som ligger cirka tio mil nordost om Uppsala i Uppsala län.

Hur varnas allmänheten vid olyckor på kärnkraftverket?


Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan.

För boende inom den inre beredskapszonen (området runt och ut till cirka 15 kilometer från kärnkraftverket) finns ett utökat varningssystem. Utomhus sker varningen via tyfoner som ljuder 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas. Inomhus sker varningen via särskilda RDS-mottagare, radio och tv. En larmsignal spelas upp automatiskt och följs av information. Hushåll som saknar RDS-mottagare ska kontakta Länsstyrelsen.

Gör så här om larmet går

 • Gå in! Du har bättre skydd inne än ute.

 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4.
 • Hjälp andra. Släpp in personer som behöver skydd
  inomhus.
 • Stanna inne. Gå inte ut förrän meddelande om att faran är över har lämnats i Sveriges Radio P4.

 • Håll sällskapsdjur inne.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för råd om betesdjur, svin och andra husdjur

Fördjupad information om larm från kärnkraftverket

I broschyren "Vid larm från kärnkraftverket Ringhals - gör så här" finns mer att läsa om vad som händer vid larm från kärnkraftverket Ringhals. Broschyren går att ladda ner i pdf-format och ger även möjlighet för utskrift.

Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals - gör så här Länk till annan webbplats.

Saknar du en RDS?

Alla hushåll och fastigheter inom den inre beredskapszonen, cirka 12 kilometer från Ringhals kärnkraftverk ska ha fått en RDS-mottagare utdelad. Saknar hushållet eller fastigheten en RDS-mottagare går det att beställa en genom Länsstyrelsen i Hallands län. Det går även att få kompletterat med flera RDS-mottagare om bostaden är stor eller om det finns flera byggnader på samma fastighet.

Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län för en beställning av RDS-mottagare.

Felanmälan eller beställning av RDS


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter. www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Om mottagaren inte kan ta emot RDS-signaler blinkar en röd lampa och displayen visar texten "INGEN SIGNAL". Prova först att rikta antennen åt ett annat håll för att se om du får mottagning och texten på displayen ändras, detta kan ta några minuter. Om inte detta hjälper, prova att placera mottagaren på en annan plats och tryck på RESET-knappen som sitter på baksidan av mottagaren. Om inget av dessa åtgärder hjälper kan du kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 30 00 eller e-post: halland@lansstyrelsen.se.

Ja, oavsett kanal eller om du har RDS-mottagaren avstängd kommer den att larma. På programvalsknapparna 1-3 kan du välja att lägga in en egen kanal.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet klarar att driva RDS-mottagaren i ungefär två dygn. Det går att lyssna på radio på mottagaren även när strömmen har gått men för att spara på batteriet kommer radiofunktionen att stängas av automatiskt efter fem minuter. För att få ytterligare fem minuter, tryck på/av-knappen. När batteriet nästan är slut kopplas radiofunktionen bort och mottagaren fungerar endast för varning.

Om batteriet laddar ur och RDS-mottagen därmed stänger av sig, kommer den ändå kunna larma vid en eventuell olycka eftersom batteriet sparar en liten del reservkraft för detta ändamål. Batteriet laddar ur om sladden inte sitter i elkontakten men sätter man i sladden igen laddas batteriet upp på nytt.

Det bästa du kan göra är att ta ur batteriet ur RDS-mottagaren och ta med det när du lämnar fritidshuset för att undvika att batteriet utsätts för fukt. På undersidan av mottagaren sitter batteriet under en lucka, vilken du kan skruva loss. Om du lämnar kvar mottagaren och endast drar ur sladden, kommer mottagaren gå igång vid ett eventuellt larm/provlarm och kan endast stängas av manuellt. Detta innebär att den i så fall kommer att vara igång tills batteriet laddar ur eller eventuellt stängs av manuellt.

RDS-mottagaren tillhör MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och din fastighet. Flyttar du till ett nytt boende inom inre beredskapszonen kommer det att finnas en RDS-mottagare där och flyttar du utanför zonen behöver du inte ha någon RDS-mottagare.

Hur sprids radioaktiva ämnen?

Utsläpp av radioaktiva ämnen i luften sprids med vinden. Därför finns det risk att radioaktiva ämnen andas in av människor och djur. Utsläppta radioaktiva ämnen landar så småningom på marken och i vattnet och kan därmed smutsa ner saker vi äter eller dricker.

Radioaktiva ämnen kan hamna på kläderna eller huden och föras vidare genom kontakt med den radioaktivt nedsmutsade huden eller kläderna.

Hur skyddar jag mig?

Det finns tre grundprinciper som skyddar dig mot strålning:

 • Stanna så kort tid som möjligt i strålningen
 • Undvik att andas in eller få i dig radioaktiva ämnen med maten
 • Håll så stort avstånd som möjligt till strålkällan

Baserat på grundprinciperna finns ett antal skyddsåtgärder som myndigheterna kan uppmana till i händelse av en kärnteknisk olycka:

 • Inomhusvistelse

Att genast efter olyckan stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation ger ett bra skydd. Länsstyrelsen meddelar i Sveriges Radio P4 när du kan gå ut igen. Tänk på att även djur ska hållas inne.

 • Utrymning

Vid risk för stort nedfall av radioaktiva ämnen kan det bli nödvändigt att utrymma vissa områden. Länsstyrelsen meddelar vilka områden som är berörda och till vilken plats du ska åka. Ta bara med dig sällskapsdjur som är lätta att transportera. Lämna övriga djur med foder och vatten för några dagar.

 • Äta jodtabletter

Radioaktiv jod kan spridas vid en kärnkraftsolycka och komma in i människokroppen antingen genom inandning, genom mjölk eller annan mat. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln att ta upp radioaktiv jod.

 • Regler för livsmedel och jordbruk

För att hindra att människor äter eller dricker mat och därigenom får i sig radioaktiva ämnen kan myndigheterna besluta om regler för jordbruket och försäljning av livsmedel.

Jodtabletter

Alla hushåll och fastigheter inom den inre beredskapszonen, cirka 12 kilometer från Ringhals kärnkraftverk ska ha fått jodtabletter utdelade. Saknar hushållet eller fastigheten jodtabletter går det att beställa genom Länsstyrelsen i Hallands län. Det går även få kompletterat med fler jodtabletter om det är många som bor/uppehåller sig på samma adress.

Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län för en beställning jodtabletter.

Länsstyrelsens kärnenergiberedskap

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift vid en kärnteknisk olycka är att skydda människor, djur och miljö mot strålning. Därför finns ett övergripande regionalt beredskapsprogram som beskriver hanteringen av en kärnteknisk olycka. Beredskapsprogrammet kompletteras med ett antal bilagor:

 • indikering (strålmätning)
 • personsanering
 • utrymning
 • saneringsplan

Länsstyrelsen utövar geografiskt områdesansvar för Hallands län. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, Region Halland, andra regionala myndigheter och viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

För att hantera en kärnteknisk olycka har respektive kärnkraftslän – Halland, Kalmar och Uppsala – en beredskapsorganisation som övar och får utbildning löpande. En regional kärnkraftsövning som roterar mellan länen arrangeras vartannat år.

Kontakt