Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Dammhaveri

Länsstyrelsen samordnar arbetet med höga flöden och dammhaveri. För att göra det tydligt har Länsstyrelserna i Hallands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Kalmar och Blekinge län tagit fram ett kunskapsunderlag.

Kunskapsunderlag för samordnad hantering av höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Kunskapsunderlaget ska vara ett stöd vid översvämningar främst i vattendrag. Vattendrag i södra Sverige har identifierats som vid en översvämning leder till samhällsstörningar och kräver större samordning.

Halland drabbat av översvämning

Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade Halland under februari 2020 gav MSB i uppdrag till Länsstyrelsen i Hallands län att genomföra en utredning enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.
Utredningen omfattar vattendragen Viskan, Ätran, Nissan och Lagan samt mindre vattendrag och sjöar i anslutning.

Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kontakt