Överförmyndare

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen genomför regelbundna inspektioner hos överförmyndarna.

I tillsynen granskar vi om överförmyndarens handläggning följer lagar och förordningar och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vi kan även granska en överförmyndare efter exempelvis en anmälan.

Klagomål eller synpunkter

För att lämna in klagomål eller synpunkter på en överförmyndare kan du ringa, mejla eller skicka ett brev till Länsstyrelsen.

Om du har synpunkter på en förmyndare, god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen. Vi har inte tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)