Deponera pengar

Deponering och nedsättning av pengar innebär att Länsstyrelsen förvarar pengar som du ska betala till någon. Du kan ansöka om deponering av hyra, deponering av arrende, inlösen av aktier och nedsättning av pengar du är skyldig.

Du kan deponera och sätta ned pengar hos Länsstyrelsen. Det innebär att vi tar emot och förvarar pengar som du ska betala till någon.

Deponera hyran

Som hyresgäst kan du i vissa fall ha rätt till en lägre hyra på grund av exempelvis brister i lägenheten eller lokalen du hyr. Du kan då deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Det kan också handla om att du och hyresvärden inte är överens om hyrans storlek, förutsatt att beloppet inte framgår av hyresavtalet.

Deponera arrende

Som arrendator kan du i vissa situationer göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Det kan till exempel handla om att du anser dig ha rätt till ersättning för en skada eller att du inte är överens med ägaren om vad som ska betalas, förutsatt att beloppet inte framgår av arrendeavtalet.

Inlösen av aktier

När någon äger mer än 90 procent av aktierna i ett bolag har de rätt att kräva att resterande aktier tvångsinlöses. Pengarna sätts då ned hos Länsstyrelsen. Du som aktieägare måste själv se till att pengarna hämtas ut.

Nedsättning av pengar

Om du är skyldig en person pengar kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen. Det kan handla om att du inte vet vem det är som ska ha pengarna eller att den som ska ha pengarna vägrar att ta emot dem.

Du kan inte sätta ned pengar om du till exempel är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara.

Så här deponerar du hyran

 1. Ansökan
  Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsen, Rätts- och förvaltningsenheten

  Av din ansökan ska framgå

  - från vilken månads hyra avdraget görs det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag(förfallodagen)
  - lägenhetens eller lokalens adress
  - hyresvärdens namn och adress och 
  - skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för vart och ett av dessa).

  Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.
 2. Säkerhet
  För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse (PDF), motsvaranden nedanstående belopp.

   

  Säkerhet

  Deponera belopp upp till:

  2 000 kr (minsta säkerhet) 1/2 basbelopp (år 2012 = 22 000 kr)

  10 000 kr

  över 1/2 basbelopp upp till 50 000 kr

  20 000 kr

  50 001 - 100 000 kr

  30 000 kr

  100 001 - 250 000 kr


  Ytterligare 10 000 kr ska inbetalas för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

  Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp. 
 3. Beloppet
  Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med ev. pant på Länsstyrelsens bankgiro 5476-0335 och anger på bankgirotalongen: "deposition av hyra (och pant)", båda specificerade med belopp, samt vilken månad deponeringen avser.
  Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgiro. Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se Grunder högre upp), räcker det att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgiro och anger följande på talongen: vilken tid betalningen avser (till exempel "hyra för sept") och det ärendenummer (beteckning, till exempel "208-99-12") du erhöll vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering:

 

 • Beslut
  Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (hyran och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto. Om skäl för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din hyra anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos Halmstads tingsrätt.
 • Hyresvärden
  Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och hyrans förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet. Det förutsätter dock att hyresvärden inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har stämt dig. Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden förlorar rätten till hyran, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 61 § jordabalken).
 • Ut- och återbetalning
  Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare måste ett högst tre månader gammalt registreringsbevis från Bolagsverket inges till Länsstyrelsen. Till en ansökan om utbetalning bifogas vidimerad kopia av ID-handling för den eller de som ansöker om utbetalning. Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Vid utbetalning till bankkonto ska till ansökan bifogas ett kontoutdrag eller kontobevis.
 • Preskription
  Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten.

 Tänk på att:

 • Att ansökningsblanketten är fullständigt och korrekt ifylld med rätt angiven grund.
 • Säkerheten; pant eller borgen.
 • Att vid återkommande deponeringar ange ärendenummer/beteckning och den månadshyra från vilken avdraget gjorts på talongen.
 • Om annan inbetalare än hyresgästen, ange hyresgästens namn på talongen.

Kontakt