Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Rovdjur i Halland

Lodjuret har etablerat sig med en fast stam i Halland. En till fyra föryngringar (honor med ungar) har konstaterats varje år sen år 2000. Det är främst i gränstrakterna mot Västra Götalands och Jönköpings län som hondjur har etablerat sig. Under senare år har lodjursstammen ökat och spridit sig inom det södra rovdjursförvaltningsområdet och de finns nu i samtliga län, utom Gotland.

Kungsörnen har etablerat sig som häckfågel i länet. Tre revirhävdande par har iakttagits under de senaste åren. Förutom de etablerade örnparen, som stannar i närheten av sina häckningsrevir, besöks Halland av övervintrande främst yngre kungsörnar. Dessa anländer i regel i november månad och lämnar trakten i februari eller mars.

Övriga stora rovdjur har inga fasta stammar i länet men både varg och björn kan vandra mycket långa sträckor, i synnerhet ungdjuren. Vargen har sina närmaste revir Svartedalen, drygt tre mil norr om Göteborg och i norra Västergötlands gränstrakter mot Värmland och Närke. Halland har haft vargbesök vid ett flertal tillfällen under senare år. Björnen är en betydligt sällsyntare gäst, vilket inte hindrar att björnar genomströvat Götalands södra delar. Närmaste kärnområde för björnen ligger i Dalarna. Järven slutligen har också utökat sitt utbredningsområde till att omfatta skogsregionerna i norra Sverige från att tidigare varit knuten till fjällregionen.

Kontakt vid rovdjursangrepp, rapportering och inventering

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för Länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet.

Varje år krävs nya insatser för att dokumentera var rovdjur finns samt hur många de är. Vi uppmanar därför alla som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser.
Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Halland, men även varg och i sällsynta fall björn kan genomströva länet.

Vintertid under spårsnöförhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Länsstyrelsen har särskild inventeringspersonal som i fält kvalitetssäkrar spår och spårtecken efter rovdjur i länet. Inventeringarna bygger till största delen på inrapporterade observationer från allmänheten. Därutöver inventeras områden i olika delar av länet. Syftet med inventeringarna är att i första hand dokumentera antalet föryngringar per år samt arternas utbredningsområden. Under senare år använder samarbetar Länsstyrelsen med markägare och använder viltkameror för att övervakar intressanta områden.

Inventeringen av kungsörn görs av ornitologer på uppdrag av Länsstyrelsen med syfte att få kunskap om revirhävdande och häckande fåglar.

Anvisningar om du hittat ett "misstänkt" spår

  1. Fotografera spåret rakt uppifrån samt längs spårlöpan. Lägg gärna något bredvid spåret för en storleksjämförelse i bilden. Spåra inte själv! Om ni hittar ett kadaver så täck över detta så att det skyddas från räv och korp.
  2. Markera platsen så att du hittar tillbaka. Ring därefter snarast vår rovdjurstelefon.

Din spårobservation kommer att följas upp och kontrolleras i fält av en inventerare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras och registreras. 

Anmälan görs till vår rovdjurstelefon: 010-224 34 00

Ni kommer att vidarekopplas till en mobiltelefon som går till jourhavande fältpersonal. Vänligen ring på nytt om ni inte får svar. Tyvärr kan mobiltäckningen lokalt vara begränsad. Vi kan tyvärr inte ringa tillbaka eftersom vi inte kan se ert telefonnummer. Ni kan även vända er direkt till vår fältpersonal, kontaktuppgifter finns i den utfällbara listan nedan.

Bengt Kristiansson, besiktningsman och spårare 070-263 58 75
Jonas Magnusson, besiktningsman och spårare 072-741 44 08
Kill Persson, spårare 070-321 62 22
Lennart Andersson, spårare 073-849 19 11
Lars Svensson, spårare 070-713 05 26

Rapportera kungsörn i Halland 

Flertalet örnar som ses vintertid är övervintrande gäster från norr. Därför är det främst observationer under häckningstid (februari-juni) som bör rapporteras. Observationer av spelflygande kungsörn under vårvintern är av särskilt stort intresse.

Alla observationer bör rapporteras till Artportalen.länk till annan webbplats

Rapportering av örnar under häckningstid kan göras till: Martin Broberg, Länsstyrelsen, 010-224 32 20 eller till Anders Wirdheim, ornitologerna, 070-513 75 76

Spårstämplar av lodjur och varg

Lodjurets spår är runt och kattlikt, och mäter mellan 7-10 centimeter från bakkanten av mellanfotsdynan till framkanten av mittårna. Det mest typiska hos lodjurets spår är att tårna har olika längd. Spårstämpeln får därigenom ett asymmetriskt utseende. Detta utseende är så typiskt att man inte ska behöva förväxla lospår med spår av hund, varg eller räv. Lodjurets klor lämnar sällan avtryck i spåret.

Vargens framfot mäter vanligen cirka 10 centimeter i längd om klorna inte räknas med. Bakfotens stämpel är något kortare (9 centimeter). Att skilja vargspår från hundspår är ett särskilt problem eftersom vargar och tamhundar egentligen är en och samma djurart. För att säkert skilja ett vargspår från ett stort hundspår krävs längre spårningar där beteende och spårtecken kan studeras.

Spårstämpelns storlek från en vargtass rensar bort flertalet hundraser. Exempel på hundraser som har spårstämplar av samma storlek som varg är irländsk varghund, grand danois, pyreneerhund, leonberger, s:t bernhard och new foundland. Även vissa stövare kan lämna stora spårstämplar. Då inte spårstämpelns längd kan utesluta alla hundar, måste även djurets steglängd och beteende studeras närmare. Ett vargspår mäts från den främsta tådynans framkant till mellanfotdynans bakersta kant.

Spårstämpel av lo.

Spårstämpel av varg.

Mer information

Det finns mer fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare