Vatten

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos Länsstyrelsen kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.

Vattenverksamhet

Ska du bedriva vattenverksamhet kan du kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

Tillsyn av vattenverksamhet

Anlägga våtmark

Om du vill anlägga en våtmark som är större än fem hektar så behöver du ansöka om tillstånd.

Anlägga våtmark

Dammar och vattenkraftverk

Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar.

Dammar och vattenkraftverk

Markavvattning och diken

För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens. Markavvattning är till exempel åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning.

Markavvattning och diken

Dumpning

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Dumpning

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Du kan få stöd för åtgärder som minskar övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer eller bidrar till ett varierat landskap.

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Du kan få stöd för att anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark om åtgärden bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)