Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö. Vi kan också bevilja bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Du kan söka bidrag om du vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som byggnadsminne. Den som äger ett byggnadsminne och planerar att förändra det behöver först söka tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Påverkan på fornlämningar

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta alltid oss om du riskerar att påverka en fornlämning, har upptäckt en skadad fornlämning eller har hittat ett fornfynd.

Påverkan på fornlämningar

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. Om du äger ett kyrkligt kulturminne och vill förändra det kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan också ge råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Metallsökare

Fornvård i Halland

Länsstyrelsen ansvarar för att ett urval av länets fornlämningar vårdas och görs tillgängliga för allmänheten. Detta sker med hjälp av det statliga anslaget Bidrag till kulturmiljövård. Årligen avsätts ungefär 500 000 kronor av dessa medel för arbete med fornvård. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt vårda och vid behov förnya de informationsskyltar som finns vid de vårdade objekten. 

Exempel på vårdade fornlämningar:

  • Hagbards galge i Asige i Falkenbergs kommun
  • Särestadsgravfältet i Årstad i Falkenbergs kommun
  • Bronsåldersgravhögarna på Eldsbergaåsen i Halmstads kommun
  • Påarpsgravfältet i Trönninge i Halmstads kommun
  • Ivars Kulle vid Sperlingsholm i Halmstads kommun
  • Gravfältet Bedjarör i S. Unnaryd i Hylte kommun
  • Li-gravfältet vid Fjärås bräcka i Kungsbacka kommun
  • Sjöboholms gårdsruin i Hishult i Laholms kommun
  • Gravfältet Korsgata och de gamla stenvalvsbroarna Lindhovs bro och Åttabro i Varbergs kommun

Just nu genomgår fornvårdsprogrammet i Hallands län ett förnyelsearbete som under de närmsta åren successivt kommer att få genomslag.

Kulturreservat i Halland

Syftet med reservatsförklaringarna är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. När länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare och ansvarar för vård och skötsel av värdena där.

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer. I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.

I Halland har vi tre kulturreservat;

Äskhults by

Mårtagården

Bollaltebygget

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)