Stöd till naturvård

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Den 1 december 2019 är sista ansökningsdag för projekt som ska starta år 2020.

2019 års ansökningar (som kom in 2018) om restaurering och anläggning av våtmarker inom LONA våtmark kommer att handläggas under hösten. Efter en period av osäkert budgetläge fick länsstyrelserna, genom riksdagens beslut i juni, medel till dessa ansökningar.

Inom ordinarie LONA fick länsstyrelserna inte mer pengar för handläggning av 2019 års ansökningar. I vissa län kan dock enstaka ansökningar beviljas bidrag inom ordinarie LONA genom omfördelning av medel.

Pågående projekt som har beviljats bidrag sedan tidigare fortlöper enligt besluten. Det gäller inom både ordinarie LONA och LONA våtmark.

Ansökningar för 2020 ska ha kommit in till din Länsstyrelse senast den 1 december 2019. Kontakta din kommun i god tid för att förankra din projektidé.

När budgeten för år 2020 har beslutats framgår om pengar för nya projekt inom ordinarie LONA och LONA våtmark kommer att tilldelas. Mer information kommer under hösten.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sex olika naturvårdsprojekt i Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka får dela på 1 200 000 kronor.

Laholm - Allarp natur och rekreation

Beviljat bidrag 73 000kr

Projektet omfattar framtagande av en utvecklings- och skötselplan för området Allarp 2:2. Planen skall både gynna biologisk mångfald och visa på det ökande behovet av tätortsnära rekreationsområde och hur detta kan utformas. Projektet innehåller även genomförandet av vissa praktiska åtgärder, såsom gräva brandgator, röja sly, genomföra naturvårdsbränning samt att anlägga stigar.

Falkenberg – Förundersökning av groddjurstunnel

Beviljat bidrag 37 000kr

Under flera år har överkörda vattensalamandrar observerats på Forsvägen, väster om Vessigebro. För att gynna groddjurspopulationen i området vill vägsamfällighetsföreningen i samarbete med kommunen undersöka möjligheterna att anlägga en eller flera groddjurstunnlar under vägen för att skapa fria vandringsvägar mellan groddjurens olika livsmiljöer.

Varberg - Ökad mångfald i stads-och tätortsnära ängsmarker - kartläggning, skötselförslag och restaurering

Beviljat bidrag 240 000kr

Varbergs kommun vill förbättra kunskapen om och kartlägga de stads- och tätortsnära ängsmarkerna. Med ökad kunskap om vilka ängar som uppvisar högre eller potentiellt högre värden kan den kommunala skötseln anpassas till att bevara och utveckla dessa värden. I projektet ingår också till att restaurera tre stadsnära ängsmarker med lämpliga skötselmetoder.

Varberg - Från himmel till hav - en resa längs Himleån

Beviljat bidrag 200 000kr

I ett samverkans projekt kring Himleåns avrinningsområde, ska kunskap och medvetande öka för närliggande skolor och allmänhet om Himleåns vattensystem och ekologi samt kulturhistoria, areella näringar och stad-land samband. Detta ska i sin tur leda till större samverkan kring problem och öka förutsättningarna till kreativa och långsiktigt hållbara åtgärder för att förbättra ekologisk status, biologisk mångfald samt nå hållbar utveckling.

Kungsbacka Uppdatering av naturvårdsdatabas

Beviljat bidrag 550 000kr

Kommunen är expansiv och i behov av en uppdaterad naturvårdsplan med riktlinjer och objektskarta som kan fungera som ett viktigt planeringsunderlag för beslut som rör användning av mark- och vattenområden. Syftet med projektet är att få tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om var och vilka naturvärden som finns inom Kungsbacka kommun.

Kungsbacka – Dokumentation av Tjolöholms slotts natur- och kulturlandskap

Beviljat bidrag 100 00kr

Projektet har initierats av Stiftelsen Tjolöholm för att ta fram ett lanskapshistoriskt underlag för hela Tjolöholmsfastigheten. En detaljerad fältinventering ska resultera i en dokumentation som ska kunna fungera som underlag för framtida natur- och kulturmiljövårdande insatser i området och i arbetet med att levandegöra landskapets historia.

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fira LONA-dagen med oss sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barn och vuxna och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Lena Alness

Naturvårdsenheten