Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöskydd

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Tågarps Gård AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för stadigvarande djurhållning med nötkreatur på fastigheten Tågarp 5:2 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Tågarps Gård AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning med stadigvarande djurhållning med nötkreatur, som omfattar högst 644 djurenheter på fastigheten Tågarp 5:2 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Tågarps Gård AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 11 oktober 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-4433-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)