Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöskydd

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vatten & Miljö i Väst AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Veddige avloppsreningsverk på fastigheten Veddige 5:18 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Vatten & Miljö i Väst AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Veddige avloppsreningsverk på fastigheten Veddige 5:18 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bland annat att ansökan innefattar en maximal belastning om 350 kg BOD7 per dygn som årsmedelvärde, motsvarande 5 000 personekvivalenter vid 70 g BOD7 per person och dygn.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 8 oktober 2021. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-1217-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)