2005:25 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2005. Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter vid 35 vattendragslokaler

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Hallands län har bottenfaunan undersökts vid 35 lokaler i rinnande vatten. Kalkningsprogrammets uppföljning av bottenfaunan följer en plan där en fast grupp av viktiga lokaler undersöks varje år och resterande undersöks vart tredje år. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde. Resultatet från 2005 visade på fortsatt obetydligt försurningspåverkade förhållanden på många redan tidigare goda lokaler. Högvadsån framstår fortfarande som ett lyckat kalkningsexempel, eftersom inga av åns besökta lokaler bedömdes vara försurningspåverkade. Vissa lokaler var dock fortsatt starkt, betydligt eller måttligt påverkade av försurning, trots kalkningsinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_25&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss