2004:16 - Död ved i Biskopstorp - En inventering utförd 2001-2003

Biskopstorp är ett kuperat skogsområde som ligger i centrala Halland. Det är det i särklass mest värdefulla skogsområdet i Halland då man ser till mängden rödlistade och regionalt intressanta arter knutna till bok- och ekskog. Det sker för närvarande en reservatsbildning av ett cirka 865 hektar stort område och på stora delar av området har åtgärder redan gjorts för att restaurera ett lövskogslandskap och för att avveckla granplanteringarna. Ett behov av att mäta mängden och följa utvecklingen av mängden död ved i området har noterats och under 2001-2003 genomfördes en första inventering av död ved. Inventeringen gjordes i 74 provytor som hade en radie på 20 meter. Samtliga 74 ytor ingick även i en inventering av epifytiska lavar och mossor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss