2004:01 - Uppföljning av biologisk mångfald i Biskopstorp: Inventeringar av nyckelbiotoper, provytor och rödlistade arter

Biskopstorp är Hallands i särklass mest värdefulla skogsområde vad avser mängden av rödlistade och regionalt intressanta arter knutna till de artrika bok och ekskogarna. En reservatsbildning för ca 865 hektar av området är under utförande. Skötselåtgärder i syfte att avveckla granplanteringarna och restaurera och binda samman ädellövskogarna har redan påbörjats. För att undersöka utvecklingen och ge möjlighet till framtida utvärderingar om insatserna leder till gagn för den biologiska mångfalden, och då särskilt de ädellövskogsanknutna rödlistade arterna, påbörjades ett uppföljningsprojekt år 2000. Uppföljningen har skett på främst fyra sätt; 1) Provyteinventering där 115 utslumpade provytor inventerades inom Biskopstorp åren 2000-2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_01&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss