Anbud för uppdragsarkeologi

Anbudet för uppdragsarkeologi gäller en arkeologisk undersökning av boplats, L1997:6016 inom Skummeslöv 30:15, Skummeslövs socken i Laholms kommun.

Anbud för uppdragsarkeologi: arkeologisk undersökning av boplats, L1997:6016 inom Skummeslöv 30:15, Skummeslövs socken, Laholms kommun i Hallands län

Inför framtida byggnation av församlingshem invid Skummeslövs kyrka väster om Skottorps samhälle aktualiseras frågan om arkeologisk undersökning av del av fornlämning L1997:6016.

Del av denna fornlämning undersöktes inför en motorvägspåfart och vid nybyggnation av Stora Strandvägen 1991, då omfattande boplatslämningar från brons- och järnåldern påträffades, bland annat i form av långhus. Vid en arkeologisk förundersökning 2019 (LST Dnr 431-5742-18) av nu aktuell del av berörd fornlämning påträffades stora mängder av boplatslämningar i form av stolphål, härdar, gropar etcetera. Nu aktuell arkeologisk undersökning berör en del av fornlämningen L1997:6016.

Upphandlingsform

Upphandlingsformen regleras av Kulturrådets författningssamling 19 till 22 §§ KRFS 2017:1 samt Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen, Uppdragsarkeologi, Förfrågningsunderlag och undersökningsplan, Direktval eller anbudsförfarande 3.5.

Anbudsförfarande krävs då kostnaderna för undersökningen bedöms överstiga 20 pbb (prisbasbelopp).
Referens/Diarienummer: 431-8325-21
Sista anbudsdag: Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-06-07.

Handlingar

Förfrågningsunderlaget innehåller totalt 8 bilagor.
Bilaga 1-6 med kartor och rapporter kan laddas ner nedan:
OBS: alla bilagor är inte tillgängliggjorda, kontakta Länsstyrelsen om du behöver informationen i annan form.

 1. Bilaga 1a Karta Pdf, 868 kB. och Bilaga 1b Ortfoto Pdf, 1.9 MB.,
 2. Bilaga 2a Rapport över arkeologisk undersökning 1991 Pdf, 26.3 MB.,
  Bilaga 2b Rapport arkeologisk undersökning 1991 (planer) Pdf, 102 kB.,
 3. Bilaga 3 Rapport över arkeologisk förundersökning 2019 Pdf, 3.2 MB.,
 4. Bilaga 4 Rapport arkeologisk undersökning av Skummeslövs kyrka Pdf, 35.5 MB.,
 5. Bilaga 5a Rapport arkeologisk undersökning av asklund vid Skummeslövs kyrka Pdf, 7.5 MB.
  Bilaga 5b Rapport Skummeslöv kyrka Pdf, 6.6 MB.
 6. Bilaga 6 Rapport askgravlund Skummeslöv kyrka Pdf, 14.8 MB.
 7. Mall för kostnadsberäkning, (rekvireras från Länsstyrelsen)
 8. Fyra shape-filer (gis) från förundersökningen av del av fornlämningen 1997:6016 från 2019 (rekvireras från Länsstyrelsen).

Förfrågningsunderlag, samt bilaga 7 (Mall för kostnadsberäkning) och bilaga 8 (Shape-filer) rekvireras från Länsstyrelsens Kulturmiljöfunktionen.

Kontaktuppgifter:
Ola Kadefors (ola.kadefors@lansstyrelsen.se) alternativt
Beatrice Edman (beatrice.edman@lansstyrelsen.se).

Anbudet ska ha inkommit Länsstyrelsen i Hallands län senast den 7 juni 2022.

Frågor om upphandlingen

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligt till Länsstyrelsen i Hallands län (halland@lansstyrelsen.se) eller till antikvarie Ola Kadefors (ola.kadefors@lansstyrelsen.se) alternativt Beatrice Edman (beatrice.edman@lansstyrelsen.se).

Frågor och svar meddelas här på Länsstyrelsens webbplats samt skriftligen genom e-post alla anbudsgivare som anmält intresse att lämna anbud och rekvirerat förfrågningsunderlag.

Frågor och svar

Inga inkomna frågor.

Kontakt