Anbud för arkeologisk undersökning

Karta över området som den arkeologiska upphandling omfattar.

Välkommen att lämna anbud för arkeologisk undersökning av delar av boplatserna, L1997:3659, L1997:3660 och L1997:3661 inom Rossared 5:18 och Må 2:1 i Fjärås socken, Kungsbacka kommun i Hallands län.

Inför framtida byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom del av fastigheterna Rossared 5:18 och Må 2:1 i Fjärås socken, Kungsbacka kommun aktualiseras frågan om arkeologisk undersökning av del av fornlämningarna L1997:3659, L1997:3660 och L1997:3661.

Ett flertal arkeologiska insatser har utförts i området över tid. År 2017 gjordes en arkeologisk förundersökning, främst av L1997:3661 men även av den norra delen av L1997:3660. Förundersökningen resulterade i att en hög koncentration av förhistoriska anläggningar påträffades i den södra delen av undersökningsområdet samt en glesare men trots allt förekommande koncentration av anläggningar i den norra delen av undersökningsområdet. Över hela det förundersökta området förekom diken/rännor som tolkades som spår av generationer av bandparceller, troligen från sen vikingatid/medeltid fram till karthistorisk tid (Länsstyrelsens diarienummer: 431-122-17).

Nu aktuell arkeologisk undersökning berör fornlämningarna L1997:3659, L1997:3360 och L1997:3661.

Upphandlingsform: Anbudsförfarande krävs då kostnaderna för undersökningen bedöms överstiga 20 pbb (prisbasbelopp). Kulturrådets författningssamling 19 till 22 §§ KRFS 2017:1 samt Riksantikvarieämbetets "Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen, Uppdragsarkeologi, Förfrågningsunderlag och undersökningsplan, Direktval eller anbudsförfarande 3.5", reglerar upphandlingsformen.

Referens/Diarnr: 431-2801-23

Sista anbudsdag: Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2024-01-17.

Handlingar

Förfrågningsunderlag med bilagor;

  1. kartor (1 st) Pdf, 1.6 MB. och ortofoto (1 st) Pdf, 2 MB.,
  2. rapport över arkeologisk utredning 1990,
  3. rapport arkeologisk förundersökning 1990,
  4. rapport över arkeologisk undersökning del av L1997:3660, 2016,
  5. rapport arkeologisk förundersökning av L1997:3661, 2017
  6. Skadeinventering 2023,
  7. arkeologisk undersökning av L1997:3662 (7a och b),
  8. två zippfiler med shp-filer från FU 2017 tillsammans med undersökningsområden,
  9. shp-filer från skadeinventering 2023,
  10. kostnadsberäkningsmall.

Förfrågningsunderlag och aktuella handlingar rekvireras från Länsstyrelsens Kulturmiljöfunktion genom antikvarie Ola Kadefors eller Beatrice Edman.

Frågor om upphandlingen

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligt till Länsstyrelsen eller till ola.kadefors@lansstyrelsen.se alternativt beatrice.edman@lansstyrelsen.se. Frågor och svar meddelas på länsstyrelsens webbplats samt skriftligen genom e-post till alla anbudsgivare som anmält intresse att lämna anbud och rekvirerat förfrågningsunderlag.

Förändring av anbudsförutsättningar för maskiner och bodar

I kontakt med Christer Kilersjö, EKSTA Bostad AB, har framgått att EKSTA Bostad AB vill tillhandahålla maskiner (grävmaskin och dumper) samt bodar till den arkeologiska undersökningen. EKSTA Bostad AB är betalande exploatör för uppdraget och ett företag som har god tillgång till för undersökningens genomförande lämplig maskinpark. Länsstyrelsen har efter samråd med Riksantikvarieämbetet beviljat EKSTA Bostad AB att tillhandahålla nödvändiga maskiner och bodar i enlighet med anbudskrivarnas krav. För anbudsskrivarna innebär denna förändring att dessa ska precisera tidsåtgång och behovet av grävmaskin, dumper, storlek på manskapsbod, container etcetera men utlämna kostnaden för dessa då EKSTA Bostad AB bär dessa kostnader själv.
Arkeologitimmar för schaktning ska även fortsättningsvis redovisas med tidsåtgång och kostnad i anbudet. Tidsåtgång för schaktning och behov av dumper etcetera ska beräknas precis som vanligt men utan att kostnad för maskin redovisas.
Om anbudsskrivarna behöver få uppgifter rörande maskiner från EKSTA Bostad AB kan dessa kontakta Mats Niklasson på EKSTA Bostad AB på telefon 0300-35619, 0739-840014 eller e-post mats@eksta.se

Inkomna frågor och svar

Fråga 1: Ligger de dumphögar som uppstod till följd av den otillåtna schaktningen inom oskadade områden som omfattas av undersökningsområdena? Skall de dumphögar som uppstod efter den otillåtna schaktningen metalldetekteras?

Svar på fråga 1: Den sammanlagda yta av dumphögar inom området som ligger på ytor som ska omfattas av arkeologisk undersökning uppskattas av Länsstyrelsen till ca 880 m², således ligger de delvis inom sådana ytor som ska avbanas (se bilaga 6 i upphandlingsunderlaget). Länsstyrelsen har gjort bedömningen att jordmassorna efter den otillåtna avbaningen inte skall metalldetekteras då fynden utifrån förundersökningens resultat ej är av så hög kvalité att fördjupad metalldetektering av massor som förlorat sin arkeologiska kontext skulle vara motiverad. Därför är metalldetektering av dumphögarna ej med som frågeställning i förfrågningsunderlaget. Detta gör att borttagandet av dumphögar kan föregå matjordsavbaning under förutsättning att detta sker skonsamt. För att underlätta för anbudsskrivarna bifogas här inmätningsdata från skadeinventeringen.

Fråga 2: I den sydvästra delen av det södra undersökningsområdet finns ytor som tagits i anspråk olovligt av fastighetsägarna i de intilliggande kedjehusen. Ianspråktagandet består av trädgårdsanläggningar. Anbudsskrivaren undrar hur dessa ytor ska behandlas, om de skall undersökas eller exkluderas?

Svar på fråga 2: De ianspråktagna ytorna för trädgårdsanläggningarna skall ingå såsom framgår av bilaga 1a i upphandlingsunderlaget, då denna yta ingår i detaljplanen för området. Det är exploatörens ansvar att tillse att ytorna är tillgängliga för den arkeologiska undersökningen, vilket kommer framgå av beslut i ärendet (KRFS 2017 25 § 6 st).

Ladda ner Skadeinventering GIS.zip Zip, 20.4 kB.

Fråga 3: En anbudsskrivare frågar om dumpmassorna ska transporteras bort från området som ska exploateras eller om dessa skall ligga kvar i nära anslutning till undersökningsområdet.

Svar på fråga 3: Dumpmassorna ska läggas på lämplig plats i anslutning till aktuellt område (undersökningsytan). Om exploatören vill få massorna bortfraktade sker det på exploatörens bekostnad under förutsättning att detta ej påverkar det arkeologiska uppdraget negativ.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss