Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2024:3

Utkom från trycket den 14 juni 2024

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om Särö Nordanskogs naturreservat i Kungsbacka kommun;

beslutade den 11 juni 2024. (2413-2016)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Särö Nordanskogs naturreservat i Kungsbacka kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Det är dock tillåtet att plocka matsvamp,
 3. ha hund okopplad,
 4. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 5. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 6. sätta upp tält, samt att
 7. elda.
  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 8. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 9. inplantera för området främmande arter, samt att
 10. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juli 2024.

På Länsstyrelsens vägnar

ANDERS THORNBERG

Jonas Sundell (Naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss