Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2024:2

Utkom från trycket den 14 juni 2024

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om Lilla Äskhults kulturreservat i Kungsbacka kommun;

beslutade den 11 juni 2024. (1705-2021)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken beslutat att bilda Lilla Äskhults kulturreservat i Kungsbacka kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-rådesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom kulturreservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats.
 2. cykla annat än på bilväg.
 3. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22-06.
 4. tälta annat än på anvisad plats och då i högst två nätter i följd, se karta 5.
 5. ha hund okopplad.
 6. elda annat än på anvisade platser.
 7. skada levande eller döda träd, buskar och grenar.
 8. skada, plocka eller samla in växter, mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Det är dock tillåtet att plocka matsvamp och bär.
 9. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift.
  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 10. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang.
 11. inplantera för området främmande arter.
 12. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller an-nan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juli 2024.

På Länsstyrelsens vägnar

ANDERS THORNBERG

Jenny Nord (Samhällsbyggnadsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss