Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har vi över 200 naturreservat i Hallands län

Bild-kollage med bilder från reservat med olika naturtyper

Det första naturreservatet i Hallands län bildades 1926. Under våren 2024, nästan 100 år sedan det första reservatet bildades, har antalet naturreservat uppnått till 200. Att bilda ett naturreservat är en arbetsprocess som vanligen tar flera år.

Det är roligt att vi nu nått över 200 naturreservat, det är viktigt med naturreservat. Vi bildar naturreservat för att bevara den biologiska mångfalden, alltså för att hjälpa växter och djur att finnas kvar i livskraftiga populationer i vårt län. Men naturreservaten är också till för att ge människor möjlighet till rekreation och naturupplevelser i vår allra vackraste natur, säger Henrik Martinsson, enhetschef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län.

Historisk tillbakablick över bildande av naturreservat

Skydd av natur är en företeelse som växte fram under 1900-talet. Men redan i början på 1800-talet började man i Sverige fundera på att skapa områden där arter kunde skyddas från att dö ut. Men det dröjde tills 1909 innan lagsstiftning fanns på plats för att ta det första beslutet att bilda naturreservat i Sverige, vilket skedde 1912. Det kallades då för beslut att fridlysa naturområden och fridlysningarna beslutades med stöd enligt lagen om naturminnesmärkens fredande.

Många av de tidigare besluten hade som mål att skydda landskapsbild och ge möjlighet att se och uppleva Sveriges olika naturtyper. Områdena var små och det var ärofyllt att få ett naturreservat på sin mark. Många av kustreservaten skyddades tidigt som naturreservat på grund av den tilltagande bebyggelsen utmed kusten. Hallands första naturreservat är Smörkullens naturreservat i Falkenbergs kommun som bildades 1926.

Successivt har medvetenheten ökat om att naturtyper, artsammansättning och naturområden förändrats och försvunnit genom exploatering eller moderna brukningsmetoder. Genom politiska beslut och införandet av Naturvårdslagen 1964 ökades antalet naturreservat och fokus låg då på att skydda landskapsbilden. Naturvårdslagen upphävdes 1997 och ersattes av bestämmelser i Miljöbalken och är den lagstiftning som idag reglerar bildandet av naturreservat.

Riksdagens beslut 1999 om de svenska miljömålen har också inneburit ökat fokus på skydd av värdefull natur och på att skydda arter och naturtyper. Under 2000-talet skyddades en stor andel av de våtmarker som finns i naturreservaten i Hallands län. Under 2000-och 2010 talet ökade tilldelningen av ekonomiska medel till inköp av mark eller intrångsersättning till markägare, vilket möjliggjort att även mer skogsmark kunnat avsättas som naturreservat.

Naturreservaten i Hallands län

Naturen i Hallands län varierar i både nord – sydlig och öst-västlig riktning. Det ger möjligheter till en stor variation av naturtyper och naturupplevelser på relativt korta avstånd.

Spännvidden mellan olika typer av naturreservat är också mycket stor: Det största naturreservatet i Halland är Kungsbackafjordens naturreservat som är cirka 5 200 hektar varav cirka 500 hektar är öar och land. Det minsta naturreservatet är Hjörne i Varbergs kommun som är 0,6 hektar.

Varje naturreservat är unikt. Många av naturreservaten har anordningar, till exempel vandringsleder, för att underlätta för besökare. Vissa har även anpassats för förbättrad tillgänglighet för till exempel barnvagnar och rullstolar. I andra naturreservat är det fokus på områdets naturvärd en och orördhet. Här får besökare ströva omkring i mer opåverkade miljöer, vilket många gånger innebär en stor skillnad i upplevelser mot dagens vardagslandskap. I flertalet naturreservat bedrivs kulturvårdande skötsel.

De flesta av våra mest välbesökta naturreservat ligger utmed markerade cykelleder på lagom cykelavstånd från de större tätorterna i länet. En hel del naturreservat, särskilt utmed kusten, kan nås med buss. Ta reda på mer information inför besök i naturreservaten på vår webbplats.

Sök på naturreservat i Hallands län

Media

Vill du från media hänga med en naturvårdshandläggare ut på en tur i något av våra reservat? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om historiken kring våra 200 naturreservat.

Krysslista över alla 200 naturreservat Länk till annan webbplats.

Fråga 1. Genom lagen om naturminnesmärkens fredande från 1909, kom möjligheten att skydda natur. När skyddades det första naturområdet i Hallands län?

1. 1912

X. 1919

2. 1926

2. 1926

Fråga 2. Vilken lagstiftning gäller idag för bildande av naturreservat?

1. Naturvårdslagen

X. Miljöbalken

2. Lagen om biologisk mångfald

X. Miljöbalken

Fråga 3. Vilket årtionde har flest naturreservat bildats?

1. 1970 - 1979

X. 1990 - 1999

2. 2000 - 2010

2. 2000-2010

Fråga 4. Vilket är länets äldsta naturreservat?

1. Åkrabergs naturreservat (i Varbergs kommun)

X. Smörkullens naturreservat (i Falkenbergs kommun)

2. Skipås naturreservat (i Halmstads kommun)

X. Smörkullens naturreservat

Fråga 5. I vilken halländsk kommun finns det störst areal av sjöar och vattendrag som är skyddat som naturreservat?

1. Hylte kommun

X. Falkenbergs kommun

2. Kungsbacka kommun

1. Hylte kommun

Fråga 6. Vilket är länets största naturreservat avseende totalareal med både vatten och land?

1. Sandsjöbacka naturreservat (i Kungsbacka kommun)

X. Kungsbackafjordens naturreservat (i Kungsbacka kommun)

2. Balgö naturreservat (i Varbergs kommun)

X. Kungsbackafjorden

Fråga 7. Vilket är länets minsta naturreservat?

1. Hjörne naturreservat (i Varbergs kommun)

X. Hällarps naturreservat (i Falkenbergs kommun)

2. Hollandsbjär naturreservat (i Laholms kommun)

1. Hjörne naturreservat

Fråga 8. Vilket markslag finns det mest av i naturreservaten i Hallands län?

1. Sjöar och vattendrag

X. Skog

2. Hav

2. Hav

Fråga 9. Hur stor andel av naturreservatens totalareal (dvs land, sjöar, vattendrag och hav) består av öppen våtmark?

1. 5 %

X. 10 %

2. 20 %

1. 5%

Fråga 10. Hur stor andel av naturreservatens totalareal (dvs land, sjöar, vattendrag och hav) består av hav?

1. 20 %

X. 40 %

2. 60 %

X. 40%

Fråga 11. Vilket naturreservat i länet har störst landareal?

1. Långhultamyrens naturreservat (i Halmstads kommun)

X. Biskopstorps naturreservat (i Halmstads kommun)

2. Sandsjöbacka naturreservat (i Kungsbacka kommun)

2. Sandsjöbacka naturreservat

Fråga 12. I vilken kommun i Hallands län finns det flest naturreservat?

1. Kungsbacka kommun

X. Falkenbergs kommun

2. Halmstads kommun

2. Halmstads kommun

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss