Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip detsamma som tidigare år.

Sysselsättningen ökar

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent. Antalet sysselsatta ökar i samtliga län. Västra Götaland stod för den största ökningen av antalet sysselsatta. De hade en ökning med 5,6 procent. Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen: Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Trots att antalet statligt sysselsatta i Hallands län har ökat i absoluta tal under perioden 2020–2022, så har inte antalet sysselsatta per 1 000 invånare gjort det.

Antal statligt sysselsatta i Halland ligger kvar på 16, vilket är lågt om man jämför med riket som helhet där siffran är 26, säger Thijs den Teuling, samordnare för uppdraget i Hallands län.

Halland är det sjunde folkrikaste och ett snabbväxande län med förhållandevis få kvalificerade arbetstillfälle. Lönegapet mellan kvinnor och män är störst i landet. Få statliga arbeten i länet försämrar för högutbildade kvinnors möjlighet till kvalificerat arbete i närområdet. I Halland har dessutom fler män än kvinnor statlig sysselsättning vilket är en omvänd statistik jämfört med riket.

Färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter¹ och 2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen.

I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

I Hallands län har inga förändringar skett jämfört med 2022 och det finns statliga arbetsställe i samtliga av länens kommuner.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna². Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

Tillgång till statlig service bedöms vara bra för största delen av länet, bland annat för att Statens Servicecenter återfinns i fem av sex kommuner samt att Polismyndigheten finns i alla kommuner.

Ladda ned den nationella och regionala rapporten

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den nationella rapporten av statlig närvaro och service:
Kartläggning av statlig närvaro och service 2024 Länk till annan webbplats.

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den regionala rapporten av statlig närvaro och service i Hallands län:
Statlig närvaro och service i Hallands län 2024 Länk till annan webbplats.

Fotnoter

¹ Antalet myndigheter enligt Befolkningens arbetsmarknad (BAS) definition av Statlig sektor.

² I uppdraget fördjupar vi oss i elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss