Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om energi- och klimatläget i Halland

Pojke som tittar ut från bilen

Länsstyrelsen i Halland och Region Halland har gemensamt tagit fram rapporten ”Energi- och klimatläget i Halland 2024”. Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi befinner oss jämfört med övriga Sverige när det gäller energiomställning och klimatpåverkan.

Sedan 1990 har de halländska utsläppen av klimatgaser minskat med 42 procent samtidigt som befolkningen ökat med 35 procent. Därav har per capitautsläppen minskat från 9,0 till 3,9 ton koldioxidekvivalenter. Mellan 2021 och 2022 minskade länets klimatgasutsläpp med 4,7 procent. Störst minskning skedde i transportsektorn och i industrisektorn.

Det är glädjande att utsläppen minskat under lång tid, men samtidigt så går omställningen för sakta och redan nu ser vi allvarliga konsekvenser av den globala uppvärmning som orsakats av mänsklig påverkan genom utsläpp av klimatgaser, säger landshövding Anders Thornberg.

Transportsektorn är den största utsläppskällan

Transportsektorn är den i särklass största utsläppskällan av klimatgaser i Halland. År 2022 stod sektorn för 44 procent av de totala klimat­gas­utsläppen och 65 procent av koldioxid­ut­släppen. Om arbetsmaskiner inkluderas ökar andelen till 50 procent av klimatgas­utsläppen och till 73 procent av koldioxidutsläppen. En starkt bidragande orsak till de höga transportrelaterade utsläppen är att såväl bilinnehav som körsträckor per capita är högre i Halland än i riket i stort. Jordbruket är den näst största utsläpps­källan och står för 27 procent av klimatgasutsläppen i länet. Den höga andelen förklaras av jordbrukets starka ställning i Halland.

För att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 och länets regionala klimatmål måste klimatgasutsläppen minska med drygt fem procent per år fram till 2045. För att klara det nationella och det regionala målet om 70 procents minskning av klimatgas­ut­släppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030 behöver utsläppen av såväl koldioxid som av samtliga klimatgaser minska med knappt tio procent per år fram till 2030.

Halland är en betydande leverantör av fossilfri el

Halland är en betydande nettoleverantör av fossilfri el. År 2022 producerades 14,1 TWh kärnkraftsel, 1,1 TWh vindkraftsel, 0,5 TWh el från vattenkraft och 0,1 TWh får solkraft i länet. Detta kan jämföras med länets totala elförbrukning som uppgick till 3,8 TWh. Utöver det producerades 1,0 TWh el vid länets kraftvärmeanläggningar, vilka huvudsakligen drevs med förnybar energi.

Utbyggnaden av solenergi fortgår i hög takt. År 2023 tillkom 6 741 solcellsansläggningar. Halland är också det län som har högst installerad solcellseffekt per invånare. Sedan 2016 har utbyggnadstakten av vindkraft varit låg, men 2023 etablerades 14 nya vindkraftverk i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss