Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöskydd

Länsstyrelsens logotyp.

Gården Olof Lars AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet inom fastigheten Galtabäck 2:4 i Varbergs kommun.

Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning. Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande.

Gården Olof Lars AB ansöker om tillstånd till biogasproduktion genom rötning av maximalt 80 000 ton stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material samt upp till 500 ton icke-farligt avfall per år för produktion av 20 GWh biogas per år inom fastigheten Galtabäck 2:4. Gården Olof Lars AB kommer att producera el och värme från biogasen.

Gården Olof Lars AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 2 augusti 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-1849-2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss