Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

RWE Renewables Sweden AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till vindkraftverk i Halmstads kommun.

Länsstyrelsens logotyp.

RWE Renewables Sweden AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft om högst sex vindkraftverk samt därtill hörande anlägg­ningar och kringutrustning inom projektområdet på fastigheterna Gräsås 1:5 och Stämmilt 1:2 i Halmstads kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Vindkraftverkens totalhöjd är vardera maximalt 200 meter.

Denna ansökan har tidigare kungjorts (ärende 9175-2021), men kun­görs nu på nytt sedan Mark- och miljödomstolen i Vänersborg åter­förvisat ärendet till miljöprövningsdelegationen för ny prövning. Miljöprövningsdelegationen kommer att beakta redan ingivna syn­punkter på ansökan. Jämfört med tidigare har ansökan ändrats vad gäller antalet vindkraftverk (nu 6 stycken istället för 7) och verkens placering har delvis justerats.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av till­ståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 29 augusti 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-6990-2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss