Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många höga kulturmiljövärden längs Hallands kust

Klippor mot ett blått hav och blå himmel. 

Vinbärsholmen, området kring Grunsen och vidare ner mot Onsala Sandö på Onsalahalvön, uppvisar ett av länets mest omfattande spår efter fiske och kustanknuten säsongsbosättning i form av åtskilliga tomtningar från medeltid och framåt. I Foto: Pär Connelid, Kula AB

Det finns många områden längs med Hallands kust som har ett stort kulturhistoriskt värde. Det handlar till exempel om historiska seglingsleder, gamla fiskelägen och fartygslämningar. Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett nytt kunskaps- och planeringsunderlag som pekar ut elva områden som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras.

I Halland har sammanlagt elva marina värdeområden för kulturmiljö tagits fram i planeringsunderlaget. Två av dessa befinner sig helt under havsytan och är områden med sjunkna stenålderslandskap där särskild hänsyn krävs vid exploatering. Övriga nio värdeområden är kustbundna. Dessa områden är i huvudsak redan skyddade som riksintressen eller finns med i kommunernas kulturmiljöprogram.

– Hallands kust är lång och flack och saknar till stora delar öar, förutom i norr. Synlighetsfrågan är därför en viktig aspekt då byggnationer som görs till havs kan få genomslag på kulturmiljöer längs i stort sett hela länets kuststräcka, säger antikvarie Jenny Nord.

Ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten

Underlaget som har tagits fram är främst tänkt att användas i ett nationellt sammanhang när havsplanerna uppdateras. I rapporten finns underlag från samtliga 14 kustlänsstyrelser. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som slutligen ska göra avvägningar gentemot andra intressen och tolka om och i så fall hur rekommendationerna ska få avtryck i havsplanerna.

Den pågående havsplaneringsprocessen har präglats av att möjliggöra förnyelsebar energiproduktion i form av havsbaserade vindkraftsparker. Underlaget från länsstyrelserna är ett sätt att försöka beskriva vilka kulturmiljövärden som finns utefter Sveriges kuster och vilken hänsyn som behöver tas till värdena under havsplaneringsprocessen.

Bra underlag även för kommunerna och andra regionala aktörer

Det nya kunskaps- och planeringsunderlaget kan vara till nytta även för Hallands kommuner och andra regionala aktörer. Underlaget innehåller kunskaper som kan användas vid framtagande av till exempel lokala och regionala kulturmiljövårdsprogram eller vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

Bakgrund till uppdraget att ta fram underlaget

Bakgrunden till uppdraget är att länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten i den förra havsplaneringsprocessen konstaterade ett behov av bättre underlag för tydligare hantering av kulturmiljövärden i havsplanerna. I 2021 års regleringsbrev fick kustlänsstyrelserna i uppdrag att ”Ta fram ett samlat planeringsunderlag för kulturmiljöer i den nationella havsplaneringen (3B4)”. Den 31 januari 2024 redovisades uppdraget till regeringen samt Havs och vattenmyndigheten.

Planeringsunderlag för marina kulturmiljövärden i den nationella havsplaneringen - Nationell sammanställning av regleringsbrevsuppdrag RB2021:3B4 Länk till annan webbplats.

Hallands marina kulturmiljöer - Ett underlag framtaget genom ett regeringsuppdrag (RB3B4) | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss