Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från inventeringen av invasiva främmande arterna vanlig vattenpest och smal vattenpest i halländska vatten

Kraftigt bestånd av smal vattenpest

Under perioden juli till september 2023 inventerades Ätran, Viskan, Lagan, Fylleån samt ett antal mindre vattendrag, sjöar och vattensamlingar inom Hallands län, för förekomst av de invasiva främmande arterna vanlig vattenpest (Elodea canadensis) och smal vattenpest (Elodea nuttallii). Inventeringen visade att flertalet mindre sjöar, dammar och stora delar av de större vattendragen i Hallands län har ett utbrett problem med vanlig och smal vattenpest.

För att skapa en överblick över arternas utbredning och spridning inom Hallands län inventerades olika områden i länet. Inventeringen gjordes dels på platser där det tidigare har rapporterats om att arten finns och för nya observationer i fyra av länets större vattendrag, Viskan, Ätran, Fylleån och Lagan.

Inventeringen visade att flertalet mindre sjöar, dammar och stora delar av de större vattendragen i Hallands län har ett utbrett problem med vanlig och smal vattenpest. Störst problematik bedöms finnas i Viskan och Ätran, i viss mån även i Lagan. Inga fynd hittades i Fylleån men fynd hittades i vattensamlingar i anslutning till vattendraget, säger Christian Harlos, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Inventerade lokaler

Totalt inventerades 192 lokaler, varav 72 var lokaler med sedan tidigare inrapporterade fynd av antingen vanlig eller smal vattenpest och 120 lokaler var stickprovslokaler framtagna av Länsstyrelsen inför den aktuella inventeringen. Under den nuvarande inventeringen kunde förekomst av vanlig vattenpest och/eller smal vattenpest observeras på 40 av dessa 72 återbesökslokaler.

Prioritera åtgärder

I och med inventering har vi fått in ett bra underlag och kännedom om hur utbredningen av arterna ser ut i länet. På så sätt går det att se hur spridningsrisken ser ut och vi har fått fler detaljer på lokaler där åtgärder kan sättas in. Utifrån inventeringen kommer vi att prioritera och se över vilka platser där åtgärder behöver sättas in. Det är viktigt att se över platser där båtar och fiskare mest håller till och särskilt informera dessa om spridningsrisken.

Ta del av hela rapporten Länk till annan webbplats.

Om vattenpest (Elodea canadensis) och smal vattenpest (Elodea nuttallii)

Vattenpest är en främmande art som förekommer i Sverige. Vattenpest (Elodea canadensis) är en dybladsväxt som bildar långa slingor med stjälkar. De kan bli upp till ett par meter långa och har centimeterlånga blad som sitter i täta kransar längs stjälken. Den blommar i toppen av stjälkarna med små (cirka fyra millimeter breda) vita eller bleklila blommor från juli till september. Vattenpest växer snabbt och kan bilda täta bestånd. Det svenska namnet syftar på den egenskapen. En tät massa av vattenpest tar plats och hindrar solljuset att tränga ned i vattnet vilket påverkar livsbetingelser för andra växter. Det kan även förändra miljön för djurlivet.

Även smal vattenpest (Elodea nuttallii) har långa slingor med stjälkar som kan bli ett par meter långa. De ungefär 35 millimeter långa bladen sitter i kransar längs stjälken. Den blommar med små (som mest åtta millimeter breda), vita blommor. Formen på bladen kan variera. På grunt vatten är bladen bredare och kortare medan de på djupare vatten blir längre och smalare. Det kan vara svårt att skilja arten från andra inom släktet Elodea men formen på bladens yttersta spets är en viktig karaktär.

Om vattenpest, Havs- och vatten myndigheten Länk till annan webbplats.

Om smal vattenpest, Havs- och vatten myndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Christian Harlos

Handläggare vattenlevande invasiva arter

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss