Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ungas inflytande i fokus på konferens

Landshövding Brittis Benzler och Jonas Hellsten står på scen med mikrofon i handen och pratat till publiken. 

Landshövding Brittis Benzler och Jonas Hellsten, regionfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna. Foto: Lasse Nyman

Hur kan ungdomars röster bli hörda och hur kan barn och ungdomar få det inflytande som de har rätt till? Det var några av de frågor som stod i fokus när Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland bjöd in till konferensen ”Ungt perspektiv” Halland på onsdagen.

Landshövding Brittis Benzler och regionfullmäktiges ordförande Jonas Hellsten hälsade mötesdeltagarna välkomna.

I sin inledning tryckte Brittis Benzler på att den rätt till inflytande som Barnkonventionen ger barn och unga gäller alla som vistas här – oavsett om man har en funktionsnedsättning, är medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd. Hon talade även om vikten av demokrati och gav exempel på olika former av inflytande.

Jonas Hellsten menade att det här var en viktig dag i demokratins tjänst. Han gladde sig åt att så många hade slutit upp för att diskutera hur unga kan få mer inflytande.

Få in ungdomars perspektiv

I ett panelsamtal reflekterade Ove Bengtsson, Laholms kommun, och Christian Johansson, Region Halland, över vad som fått dem att engagera sig politiskt. De berättade om vad som är kommunens respektive regionens uppdrag och gav också tips om hur de kan göra som vill engagera sig politiskt.

Vi behöver ungdomarna och deras perspektiv i politiken. Det handlar ju om hur vi utformar den framtid som de ska leva i, menade Ove Bengtsson.

Rebecca Rosenlind Sellergren, Julia Lingman, Ove Bengtsson och Christian Johansson. 

Moderator Rebecca Rosenlind Sellergren och Julia Lingman utforskade vad de kommunala respektive regionala uppdragen och ansvaren är, tillsammans med politikerna Ove Bengtsson, Laholms kommun, och Christian Johansson, Region Halland. Foto: Lasse Nyman

Ger klokare beslut

David Nordling, Digidem Lab, är specialist på att utveckla medborgardeltagande. Organisationen Digidem Lab är verksam i hela Sverige såväl som internationellt. David berättade bland annat om olika sätt att fånga upp ungdomars idéer och engagemang så att beslut som tas blir klokare.

Han gav tre exempel som innebär olika stort inflytande:

  • Ungdomsgrupper, som ofta är en sorts referensgrupper.
  • Ungdomsbudget, där ungdomar får beslutanderätt över satsningar på ett visst område.
  • Ungdomspaneler, där unga får i uppdrag att fördjupa sig i en särskild fråga för att därefter ge sina rekommendationer som tas in i beslutsunderlagen.

Det finns stora vinster för kommuner, regioner och myndigheter att få med ungdomarna. Det kan ge dialog som skapar tillit och i förlängningen bättre underlag för träffsäkra och effektiva beslut, menade David Nordling.

David Nordling, Digidem Lab. 

David Nordling, Digidem Lab, inspirerade konferensdeltagarna och fick fart på samtalen runt borden. Foto: Lasse Nyman

Givande gruppsamtal

Samtal i grupper stod i fokus under dagen. Det var en jämn fördelning av ungdomar och vuxna runt borden. Ett 40-tal ungdomar hade mött upp och samtalade med runt 20 politiker och lika många tjänstepersoner från regionen, kommunerna och länsstyrelsen.

I grupperna diskuterades bland annat vad som konkret kan göras för att stärka demokratin och hur barn och unga kan engageras och ges det inflytande de har rätt till när kommunerna och regionen tar beslut i frågor som berör dem.

Många förslag

Bland de konkreta förslagen som kom fram i grupperna fanns bland annat ungdomsambassadörer som skulle kunna öka ungdomars intresse för politik och samhällsfrågor. Nya mötesplatser, fysiska såväl som digitala, diskuterades också. Ett förslag som återkom var en app eller annan digital plats där ungdomar skulle kunna ställa frågor och väcka idéer, men där också politiker och tjänstepersoner skulle kunna efterfråga åsikter eller starta omröstningar. I flera av grupperna lyftes också att det är viktigt att börja lyssna på barn tidigt!

Dessa förslag och mycket annat som också diskuterades under dagen kommer att sammanställas i en rapport som sedan går vidare för politisk behandling.

Louise Wester står framför en whiteboard-tavla med en penna i handen och skriver. 

Det som sades på konferensen visualiserades löpande under dagen av Louise Wester. Foto: Lasse Nyman

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss